Alzheimer to choroba nieuleczalna, o charakterze post?puj?cym i neurodegeneracyjnym. Pora pierwszy zosta?a odnotowana w 1906 przez niemieckiego neuropatologa Aloise’a Alzheimera. Choroba najcz??ciej wyst?puje u osób starszych , które uko?czy?y 65 rok ?ycia. 

Nie ma jednej konkretnej przyczyny, która determinuje pojawienie si? choroby, uwa?a si? jednak, ?e g?ównie wp?yw ma wiek oraz uwarunkowania genetyczne. Wed?ug niektórych bada?, na zachorowanie wp?yw mo?e mie? niski stopie? wykszta?cenia chorego, osoby unikaj?ce kontaktu z innymi lud?mi oraz nara?one na dzia?anie substancji toksycznych.

Alzheimer jest nieuleczalny, to znaczy nie mo?na odwróci? skutków wywo?anych przez chorob?. Powoduje on nieodwracalne zmiany i uszkodzenia w mózgu, przede wszystkim w obszarach odpowiedzialnych za pami?? oraz funkcje poznawcze. Ze wzgl?du na to, ?e choroba ma charakter post?puj?cy i stopniowo uszkadza komórki nerwowe, nast?puje do?? szybkie upo?ledzenie zdolno?ci intelektualnych.

G?ównym objawem jest ot?pienie, które staje si? co raz bardziej zaawansowane. Sama choroba przebiega w kilku etapach. W pierwszym etapie wyst?puj? problemy z koncentracj? oraz podejmowaniem decyzji, zaburzenia poznawcze i problem z pami?ci? krótkotrwa??- typowe jest cz?ste pytanie o t? sam? kwesti?. W kolejnej fazie nasilaj? si? wy?ej wymienione objawy i znaczne pogarsza pami?? krótkotrwa?a. Chory ma problem z codziennym funkcjonowaniem, cz?sto nie pami?ta uk?adu w?asnego mieszkania,  pojawiaj? si? k?opoty z rozpoznawaniem twarzy i miejsc.

Nast?pnie wyst?puje hu?tawka nastrojów, problem z pami?ci? wydarze? z w?asnego ?ycia oraz przyswajaniem nowych informacji.

W efekcie ko?cowym chory ma ca?kowity zanik pami?ci i problemy z mówieniem, w zasadzie staj?c si? ca?kowicie zale?nym od pomocy innych. Chory nie odró?nia pór roku, dni, zapomina o jedzeniu, cz?sto tak?e cierpi na bezsenno??. Pojawiaj? si? tak?e problemy o charakterze neurologicznym jak problemy chodzeniem, wyra?nie spowolnione ruchy, zesztywnia?e cia?o. canada goose parka damen