Rozwój nowoczesnych technologi pozwala ma zastosowanie co raz skuteczniejszych i ma?oinwazyjnych metod leczenia, pozwalaj?cych na szybsz? rekonwalescencj? i powrót do zdrowia. Do takich w?a?nie metod nale?y artroskopia. Jest to nowoczesna technika badania oraz leczenia stawów. Pozwala ona na zbadaniu ca?ego stawu i wszystkich jego elementów od ?rodka, bez konieczno?ci otwierania stawu, co wi?za?o by si? z przeprowadzeniem operacji oraz mo?liwymi powik?aniami.

Artroskopi? przeprowadza si? pod znieczuleniem ogólnym lub miejscowym, w przypadku dzieci- tylko pod znieczuleniem ogólnym. Mo?e by? stosowana w ka?dym wieku oraz u kobiet w ci??y. Mo?e ona trwa? od kilkunastu minut do 2 -3 godzin. Przeprowadzana mo?e by? nawet w obr?bie bardzo ma?ych stawów na przyk?ad ?okciowego, stopy czy nadgarstka- tak zwana mikroartroskopia . Wykonywany zabieg odbywa si? z pomoc? artroskopu- odmiany endoskopu, czyli twardej rurki zazwyczaj o ?rednicy oko?o 4mm i d?ugo?ci 17 cm. Jest on wyposa?ony w uk?ad optyczny-czyli mikrokamery dwu lub cztero-milimetrowe, który pozwala na przeniesienie obrazu z wn?trza stawu na odbiornik telewizyjny oraz nagranie tego obrazu. Artroskop wyposa?ony jest równie? w w??yk, który pozwala na podanie do stawu p?ynu, najcz??ciej w postaci soli fozjologicznej oraz dwutlenku w?gla dla poprawy widoczno?ci w stawach., a tak?e narz?dzi niezb?dnych od leczenia. Podczas artroskopii mo?na tak?e pobra? próbki tkanki, usuni?cia tkanki, ko?ci lub chrz?stki w stawie.

Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu s? ró?nego pochodzenia urazy, z?amania ?ródstawowe, niestabilno?? ruchu w stawach, torbiele oko?ostawowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe, a tak?e nowotwory w obr?bie stawów oraz wszelkie inne dolegliwo?ci bólowe i obrz?ki stawów. Przed artroskopi? nale?y wykona? badania obrazowe dla stawu, w obr?bie którego b?dzie wykonywany zabieg – USG, RTG, tomografi? komputerow? czy rezonans magnetyczny, a tak?e w zale?no?ci od rodzaju znieczulenia, które b?dzie zastosowane- badanie krwi oraz EKG.

airmaxco