Select Page

Autor: Majka Kopiczyńska

Co to jest stres i jak z nim walczyć?

Stres jest negatywnym odczuciem, które towarzyszy cz?owiekowi od zawsze. ?ycie w ci?g?ym stresie przestaje by? czym? wyj?tkowym. Staje si? norm?. Niestety wyniki bada? epidemiologicznych prowadzonych przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO) s? niepokoj?ce i wskazuj?, ?e szybkie tempo ?ycia, cywilizacja przemys?owa, du?a g?sto?? zaludnienia, rywalizacja i towarzysz?cy temu wszystkiemu stres zwi?kszaj? prawdopodobie?stwo zachorowania na choroby nowotworowe, wrzodowe czy uk?adu kr??enia. W XXI wieku stres towarzyszy nam na okr?g?o. S? osoby, na które stres dzia?a motywuj?co. Staje si? si?? nap?dow? i motywacj? do efektywniejszego dzia?ania. W wi?kszo?ci przypadków stres oddzia?uje na nas negatywnie. Parali?uje nasze dzia?anie i powoduje, ?e podejmujmy nieracjonalne...

Read More

Dlaczego ciągle chce się spać?

Sen jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania naszego organizmu. Cia?o regeneruje si? wówczas i pozbywa toksyn. To, jak du?o snu potrzebujemy zale?y od wieku, stopnia aktywno?ci i stylu ?ycia, nawyków i stanu zdrowia danej osoby. Przeci?tny cz?owiek powinien spa? ?rednio od siedmiu do dziewi?ciu godzin. Przesypiamy wi?c oko?o 1/3 naszego ?ycia. S? sytuacje wyj?tkowe, jak zmiana strefy czasowej czy choroba, gdy d?u?ej ?pimy. Zasadniczo jednak nadmiar snu bywa szkodliwy. Cz?ste przesypianie zbyt du?ej liczby godzin mo?e powodowa? z?e samopoczucie i uczucie odurzenia po obudzeniu si?. Po przespaniu wi?cej ni? 10 godzin mo?emy obudzi? si? z silnym bólem g?owy. Jest wiele...

Read More