Coraz wi?ksz? popularno?? zyskuj? biokosmetyki. Jednak niewiele osób nie zastanawia si?, czym ró?ni? si? one od zwyk?ych kosmetyków, które kupujemy w drogeriach. Ka?da z nas kupuje kosmetyki w nadziei, ze poprawi? one stan naszej skóry, w?osów albo paznokci. Nie zwracamy jednak uwagi, jaki maj? sk?ad. Parafina, SLS, emulgatory czy parabeny s? to dla nas niejasne terminy, które kompletnie nic dla nie znacz?. Na w?asnej skórze testujemy zwi?zki chemiczne, o których nic nie wiemy.

Alternatyw? dla „tradycyjnych” kosmetyków s? biokosmetyki czyli produkty naturalne, których sk?ad opiera si? na surowcach ro?linnych b?d? mineralnych. Kosmetyki organiczne nie zawieraj? substancji syntetycznych, lecz maj? w swoim sk?adzie np. oleje nierafinowane, których struktura jest ?atwo przyswajalna przez nasz? skór?. W ich sk?ad nie wchodz? tak?e sztuczne substancje zapachowe, a olejki eteryczne. Brak konserwantów powoduje, ?e termin wa?no?ci jest krótszy ni? w przypadku tradycyjnych kosmetyków. S? one bogate w witaminy, detergenty ro?linne (nie syntetyczne), czysty alkohol ro?linny. Mog? by? one stosowane przez osoby nawet z bardzo wra?liw? skór?, s? delikatne i nie uczulaj?.

Produkty, z których wytwarzane s? biokosmetyki pochodz? wy??cznie z certyfikowanych upraw ekologicznych. W recepturach biokosmetyków mo?na spotka? si? jednocze?nie kilka lub kilkana?cie wyci?gów ro?linnych o ró?nym dzia?aniu. Ich po??czenie daje niezwyk?e efekty. Mog? by? stosowane nie tylko przez osoby o wra?liwej cerze, ale tak?e przez alergików.

Wszelkie substancje zapachowe, jakie s? w nich zawarte musz? spe?nia? normy okre?lone przez ISO 9235. W?ród dozwolonych sk?adników znajduj? si? substancje, takie jak: woda, gliceryna, alkohol etylowy. Natomiast w?ród niedozwolonych znajduj? si?, na przyk?ad substancje modyfikowane syntetycznie lub te? chemicznie, pseudo-naturalne konserwanty b?d? syntetyczne olejki eteryczne.

Je?li jest dla nas wa?ny nasz wygl?d, chcemy w?a?ciwie dba? o siebie i swoj? cer?, zacznijmy czyta? etykiety. Nie wierzmy bezrefleksyjnie w reklamy.

nike air max schwarz