O kr?gos?up nale?y wyj?tkowo dba?. Mamy w ko?cu jeden przez ca?e ?ycie i jest on nieustannie eksploatowany, przez dwadzie?cia cztery godziny na dob?. W dzisiejszych czasach ból kr?gos?upa dotyka co raz cz??ciej osób m?odych i przestaje by? dolegliwo?ci? typow? dla osób w podesz?ym wieku. Badania pokazuj?, ?e na ró?nego rodzaju bóle kr?gos?upa cierpi oko?o osiemdziesi?t procent ludzi.

Przyczyn powstawania bólu kr?gos?upa mo?e by? bardzo  wiele. Mo?e on wynika? z powsta?ych niezale?nie do naszej woli schorze?, ale bardzo cz?sto niestety powodowany jest tak?e z naszej winy i zaniedba?. Niestety, nie  pami?tamy o zachowaniu prawid?owej postawy czy to poruszaj?c si?, czy po prostu siedz?c. Nieprawid?owa pozycja bardzo obci??a poszczególne odcinki kr?gos?upa. Szczególnie nara?ony na obci??enia jest odcinek l?d?wiowo-krzy?owy. Przyczyn? bólu kr?gos?upa mo?e by? te? nadwaga. Nadmierne, d?ugotrwa?e obci??enie kr?gos?upa mo?e doprowadzi? do zbyt wczesnego wycierania si? chrz?stek pokrywaj?cych ko?ci tworz?cych stawy, a w rezultacie ko?cowym do zwyrodnie?. Kolejn? przyczyn? bólu mog? by? przeci??enia, np. przy podnoszeniu ci??arów, gdzie przy nie w?a?ciwej pozycji zwi?ksza si? nacisk na kr?gos?up. Mo?e tak?e do?? do rozci?gni?cia wi?zade?, a czasem w konsekwencji do przemieszczenia dysków.

Ból kr?gos?upa mo?e pojawia? tak?e gdy ?pimy na nieodpowiednim materacu, to jest zbyt mi?kkim lub zbyt twardym. Najzdrowszy dla naszego kr?gos?upa jest materac ?rednio twardy, który dostosowuje si? do ci??aru cia?a i ugina pod nim maksymalnie do kilku cm.  Wa?na jest tak?e poduszka, która powinna by? odpowiednim podparciem dla karku. W przypadku kobiet ból mo?e si? pojawia? zw?aszcza w odcinku piersiowym kr?gos?upa w sytuacji, gdy nosi ona niew?a?ciwy biustonosz, który dobrze dobrany skutecznie odci??a kr?gos?up. U kobiet na wysokich obcasach tak?e mo?e by? przyczyn? bólu kr?gos?upa, zw?aszcza w dole pleców, poniewa? chodzenie w takich butach wymusza nienaturaln? postaw? cia?a, k?ad?c najwi?kszy nacisk na ?ródstopie i palce. Stres tak?e mo?e powodowa? ból, zw?aszcza w okolicach karku i ?opatek. michael kors tasche