Stres jest negatywnym odczuciem, które towarzyszy cz?owiekowi od zawsze. ?ycie w ci?g?ym stresie przestaje by? czym? wyj?tkowym. Staje si? norm?. Niestety wyniki bada? epidemiologicznych prowadzonych przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO) s? niepokoj?ce i wskazuj?, ?e szybkie tempo ?ycia, cywilizacja przemys?owa, du?a g?sto?? zaludnienia, rywalizacja i towarzysz?cy temu wszystkiemu stres zwi?kszaj? prawdopodobie?stwo zachorowania na choroby nowotworowe, wrzodowe czy uk?adu kr??enia.

W XXI wieku stres towarzyszy nam na okr?g?o. S? osoby, na które stres dzia?a motywuj?co. Staje si? si?? nap?dow? i motywacj? do efektywniejszego dzia?ania. W wi?kszo?ci przypadków stres oddzia?uje na nas negatywnie. Parali?uje nasze dzia?anie i powoduje, ?e podejmujmy nieracjonalne decyzje.

Naukowcy podpowiadaj?, jak skutecznie radzi? sobie ze stresem. Nale?y przede wszystkim dba? o to, aby wysypia? si?. Brak snu jest z wa?niejszych czynników, które pot?guj? stres. Ponadto powinni?my w?a?ciwie si? od?ywia? i dostarcza? organizmowi niezb?dnych mikroelementów i witamin.

Ka?dy, kto ma nerwow? prac?, powinien zacz?? uprawia? sport. Wysi?ek fizyczny jest ?wietnym antidotum na stres. Wiele osób zmagaj?cych si? z nadmiernym stresem poleca bieganie albo uprawianie jogi. Ka?dy z nas jest inny, wi?c nie ma znaczenia, jaki rodzaj sportu wybierzemy. Liczy si?, aby?my umieli w tym czasie odpr??y? si? i cho? na chwil? zapomnie? o problemach dnia codziennego.

Ka?dy z nas powinien mie? tak?e hobby. Mo?e to by? uprawianie ogródka, czytanie ksi??ek czy prowadzenie bloga. Hobby powinno nam sprawia? przyjemno??. Dzi?ki hobby powinni?my si? relaksowa?. Chodzi o znalezienie bod?ców, które b?d? minimalizowa? stres obecny w naszym ?yciu.

Nie tylko praca jest czynnikiem stresogennym. Równie? problemy osobiste, jak konflikty w rodzinie czy ?mier? osoby najbli?szej, moga spowodowa? nadmierny wzrost stresu. W skrajnych przypadkach lekarze psychiatrzy mog? przepisa? specjalne tabletki, dzi?ki którym taka osoba mo?e si? wyciszy?.

air max