Czerniak nale?y do nowotworów z?o?liwych skóry, b?on ?luzowych lub naczyniowych oka, który wywodzi si? z melanocytów. Najcz??ciej na ten rodzaj nowotworu zapadaj? osoby rasy bia?ej, przy czym szacuj si?, ?e ka?dego roku  rozpoznaje si? 130 tysi?cy przypadków tej choroby, a liczba ta systematycznie wzrasta. W Polsce jest to oko?o 3,5 tysi?ca osób rocznie.

Czerniak nale?y do nowotworów bardzo trudnych w leczeniu, ma tak?e tendencj? do nawrotów. Bardzo wa?na jest zatem, jak nie najwa?niejsza ?wiadomo?? profilaktyka oraz szybkie rozpoznanie choroby. Na co zwróci? uwag??

Je?li posiadamy jakiekolwiek znamiona to jest barwnikowych ciemnych, sinych, niebieskich, czarnych lub bezbarwnych, to powinni?my obserwowa? czy nie ulegaj? one zmiana, przy czym powinna nas zaniepokoi? ka?da zmiana ich obr?bie. Nale?y si? bezzw?ocznie skontaktowa? z lekarzem, je?li zaobserwujemy: zgrubienie oraz zaczerwienieni wokó? znamienia, ?wi?d, krwawienie, powi?kszenie, zmiana zabarwienia znamienia, zmiana kszta?tu.

Specjali?ci takie zmiany klasyfikuj? wed?ug skrótu ABCD, zgodnie z któr? A okre?la asymetrie, zmian? kszta?tu z okr?g?ego na niesymetryczn?, B okre?la brzegi- nierówne b?d? postrz?pione, C- okre?la kolor, zmian? zabarwienia, D-to rozmiar, przy czym ka?de znami? o ?rednicy wi?kszej jak 6mm powinno zosta? zbadane. Czerniakowi cz?sto towarzysz? inne dolegliwo?ci, takie jak zapalenia skórno- mi??niowe,bielactwo nabyte,  twardzina uk?adowa, p?cherzyca paraneoplastyczna, melanoza. Mog? si? tak?e pojawi? problemy ze wzrokiem, tj. retinopatia zwi?zana z czerniakiem,reakcja leukemiczna, eozynofilia, neutropenia, a tak?e hiperkalcemia, zespó? Cushinga.

Jakie s? czynniki ryzyka? To przede wszystkim nadmierna ekspozycja na promieniowanie, zarówno s?oneczne jak i sztuczne, oparzenia s?oneczne w m?odym wieku, wyst?powanie czerniaka u krewnych zw?aszcza pierwszego i drugiego stopnia, zespó? znamion dysplastycznych, du?a liczba znamion barwnikowych oraz pergaminowa skóra. Ponadto ryzykiem jest wcze?niejsze wyst?pienie czerniaka u tego samego krewnego. canada goose damen