Ci??a to wyj?tkowy czas, kiedy ka?da kobieta powinna podwójnie uwa?a? na to co je. Chodzi bowiem nie tylko o ni?, ale przede wszystkim o dziecko, które nosi w sobie. Niemal dla ka?dej przysz?ej matki priorytetem staje si? dziecko.

Chipsy to jedna z przek?sek, z które z pewno?ci? mo?emy zaliczy? do niezdrowych. Nikt z nas nie powinien za cz?sto je?? chipsów. Nie zawieraj? one wielu sk?adników od?ywczych, za to s? bogate w kalorie i t?uszcze. Chipsy zawieraj? zbyt du?e ilo?ci soli, której nadmiar prowadzi do powstania opuchlizn, zatrzymania wody, nadci?nienia t?tniczego, które mo?e prowadzi? do udaru mózgu, zawa?u serca czy niewydolno?ci nerek. Nadmiar soli mo?e powodowa? nieprzyjemne obrz?ki nóg, r?k i twarzy. Ponadto chipsy zawieraj? t?uszcze, które mog? zwi?kszy? poziom z?ego cholesterolu i zmniejszy? poziom dobrego. Zwi?kszaj? one tak?e ryzyko chorób serca czy zatkania t?tnic. Polscy naukowcy z Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia przeprowadzili badania, z których wynika, ?e chipsy szkodz? sercu. Ma to zwi?zek nie tylko z niezdrowymi t?uszczami czy du?? ilo?ci soli, ale te? z zawartym w chipsach akrylamidem, który jest toksyczny.

Chipsy s? bogate w konserwanty, które s? szkodliwe, maj? bowiem w?a?ciwo?ci rakotwórcze (np. Butylohydroksytoluen, powszechnie znany jako BHT, E321) czy akrylamidu, który powstaje podczas poddawania skrobi dzia?aniu wysokiej temperatury.

Jakie znaczenie ma jedzenie chipsów dla kobiety? Jedzenie chipsów w okresie ci??y mo?e powodowa?: niedo?ywienie p?odu, zbyt nisk? wag? noworodka, problemy zdrowotne dzieci (porównywane do tych, jakie miewaj? dzieci matek pal?cych), oty?o?? matki oraz gorszy stan zdrowia – zagro?enie cukrzyc?, nadci?nieniem czy choroby kr??enia.

Niewielka ilo?c chipsów nie powinna zaszkodzi? dziecku, pod warunkiem, ?e matka zdrowo si? od?ywia i dba by dostarcza? organizmowi odpowiedniej ilo?ci witamin i mikroelementów.Wszystko w nadmiarze szkodzi. Dotyczy to nie tylko chipsów, ale tak?e s?odyczy czy spo?ywania alkoholu w okresie ci??y.

nike air max thea schwarz