Wi?kszo?? z nas przyzwyczajona jest do tzw. drogeryjnej chemii, tj jest kosmetyków, ?rodków pior?cych, sprz?taj?cych czy myj?cych. Najwygodniej jest nam bowiem wybra? si? do sklepu raz w miesi?cu i zaopatrzy? si? w szampony, myd?a, pasty do z?bów, proszki do prania czy produkty do czyszczenia. Ma?o kto jednak wie, ?e z powodzeniem mo?na zast?pi? wi?kszo?? tych produktów ekologicznymi i naturalnymi sk?adnikami, których wi?kszo?? posiadamy w swojej kuchni. Warto zatem pami?ta? o mniej chemicznych alternatywach na przysz?o??.

Najdoskonalszym ale i najmniej docenianym produktem, sprawdzaj?cym si? genialnie podczas sprz?tania jest ocet. Produkt ten jest niezast?piony w wywabianiu plam, czyszczeniu mocno zabrudzonych powierzchni, praniu, myciu okien, pod?óg, odka?aniu toalet, a nawet odtykaniu rur. Niektórzy z nas mog? bowiem pami?ta?, jak nasze babcie my?y okna lub drewniane pod?ogi i parkiety przy pomocy octu. Wystarczy bowiem jedna jego szklanka, po??czona z gor?c? wod? aby idealnie umy? okna i pod?ogi. Mo?na opcjonalnie doda? do tych mikstur par? kropel olejku cytrynowego lub herbacianego, które polepsz? zapach i maj? dzia?anie odka?aj?ce.

Kolejn? ciekaw? receptur? na wykorzystanie octu jest po??czenie go z sod? oczyszczon? – w zale?no?ci od potrzeb mieszamy wy?ej wymienione sk?adniki do konsystencji pasty, p?ynu lub “mokrego piasku”. Nale?y przy tym jednak uwa?a?, poniewa? soda z octem mocno si? pieni? w pierwszej reakcji, co mo?e zaskoczy? niejedn? osob?. Pasta z sody i octu sprawdza si? idealnie do zapierania plam, czyszczenia fug, czyszczenia zaschni?tego t?uszczu a tak?e wybielania tkanin. Mieszaj?c sod? z octem z przewag? sody, dodaj? par? kropel olejków eterycznych i tworz?c z niej ma?e kuleczki, mo?emy z powodzeniem zrobi? w?asne kapsu?ki do prania.Mieszanka octu, sody i soli kuchennej sprawdza si? równie? idealnie jako jako silny detergent. Wystarczy zmiesza? w równych proporcjach sól z sod? i zamkn?? w s?oiku. W przypadku zatkanych rur i odp?ywów, wystarczy wsypa? mikstur? do rury, zala? octem, a nast?pnie wrz?tkiem. W ten sposób poradzimy sobie z zatorem tak dobrze, jak u?ywaj?c popularnego kreta.

Kolejnym niedocenianym produktem, o którym wspomnieli?my ju? wcze?niej jest soda. Poza swoimi w?a?ciwo?ciami w po??czeniu z octem, znajduje te? swoje miejsce w kosmetyce. Soda bowiem mo?e z powodzeniem zast?pi? szampon, wystarczy zrobi? z niej i wody papk? o konsystencji ?mietany, wetrze? j? w skór? g?owy i sp?uka?, aby cieszy? si? czystymi w?osami. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e soda ma odczyn zasadowy, a w?osy kwa?ny. Aby przywróci? im prawid?owe pH, po myciu nale?y zla? je p?ukank? z wody i kilku ?y?ek octu jab?kowego lub soku z cytryny. Kolejn? doskona?? alternatyw? dla szamponów jest po??czenie wody z miodem, a tak?e orzechy pior?ce – posiadaj?ce niezwyk?e w?a?ciwo?ci pieni?ce i czyszcz?ce skorupki orzechów dost?pne s? w ekologicznych sklepach. Soda sprawdza si? tak?e doskonale jako pasta do z?bów, po??czona np. z olejem kokosowym. Odpowiednio rozcie?czona i stosowana cz?sto jako p?ukanka do w?osów pomo?e je rozja?ni?.

Bardzo dobre w?a?ciwo?ci myj?ce ma tak?e cytryna. Dzi?ki swoim olejkom, i kwa?nemu pH, po??czona z gruboziarnist? sol? jest dobr? alternatyw? np. do czyszczenia blatów, drewnianych desek do krojenia czy naczy?. Doskonale sprawdzaj? sie do tego tak?e skorupki jaj, zw?aszcza przy zapieczonym t?uszczu.

Warto równie? pami?ta? o w?a?ciwo?ciach olejów ró?nego rodzaju. Oleje sprawdzaj? si? nie tylko jako doskonale od?ywiaj?ce w?osy produkty, ale tak?e dobrze dzia?aj? w przypadku problemów z dzi?s?ami i z?bami. P?ukanie ust olejem doskonale pomaga poradzi? sobie z chorobami dzi?se?. Olejowanie twarzy idealnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia na niej pozostawiaj?c skór? g?adk? i oczyszczon?. Oleje sprawdzaj? si? tak?e do impregnowania wcze?niej umytych powierzchni , zw?aszcza drewnianych – olej kokosowy jest doskona?ym impregnatem. canada goose outlet