Grzybica stóp to bardzo powszechne schorzenie. Zarazi? si? ni? jest bardzo ?atwo. Wystarczy, ?e pójdziemy na basen, do sauny czy te? na si?owni? i cho? na chwil? staniemy bos? stop? na pod?odze czy te? pod prysznicem. Je?li mieli?my pecha i chwil? temu sta?a tam osoba z grzybic?, bardzo prawdopodobne jest, ?e i my za jaki? czas zaobserwujemy u siebie pierwsze objawy tej choroby. Du?? zalet? jest fakt, ?e nie prowadzi ona do ?adnych powa?niejszych schorze? ogólnoustrojowych. Je?li jednak dbamy o higien? i zale?y nam na estetycznym wygl?dzie naszych stóp i mo?liwo?ci za?o?enia odkrytych butów latem, z pewno?ci? b?dziemy chcieli jak najszybciej j? zwalczy?.

Czym dok?adnie jest grzybica stóp?

Jest to choroba wywo?ana dermatofitami. Szacuje si?, ?e co pi?ty cz?owiek naszego spo?ecze?stwa mia? lub b?dzie mia? kontakt z t? chorob?. Kiedy jeden z cz?onków naszej rodziny zachoruje, bardzo ?atwo, ?eby grzybic? zakazi?a si? ca?a rodzina. Wystarczy u?ycie wspólnego pilnika do paznokci, myjki czy te? g?bki. Dlatego je?li tylko zauwa?ymy u siebie charakterystyczne, ?uszcz?ce si? zmiany, reagujmy.

Gdzie szuka? grzybicy?

Najcz??ciej choroba rozpoczyna si? mi?dzy czwartym i pi?tym palcem stopy. Pó?niej przemieszcza si? mi?dzy kolejnymi palcami, na ko?cu atakuj?c paznokcie.

Jak walczy? z grzybic??

Obecnie na rynku dost?pnych jest bardzo wiele miejscowych produktów, do których zakupu nie jest potrzebna recepta. Je?li tylko b?dziemy stosowa? je regularnie, zazwyczaj wystarcz? nam 2-4 tygodnie na ca?kowite wyeliminowanie zmian chorobowych. Oczywi?cie, aby by?o to mo?liwe, konieczne jest zachowanie odpowiednich zasad higieny. Przede wszystkim, pami?tajmy, ?e grzybica uwielbia wr?cz wilgo? i ciep?o. W takich warunkach choroba rozwija si? wr?cz b?yskawicznie. Je?eli mamy zatem zwyczaj wk?adania bosej stopy do zakrytego buta, jak najszybciej z niego zrezygnujmy, poniewa? w ten sposób nigdy nie uda nam si? wyleczy? grzybicy. Niestety, je?li zachorujemy ju? na grzybic?, to musimy wyrzuci? wszystkie buty noszone przez nas w ostatnim czasie. Dla wielu osób jest to najtrudniejszy krok w walce z t? chorob?. Jest on jednak konieczny do jej wyeliminowania – nie ma sensu ?udzi? si?, ?e jakakolwiek dezynfekcja pomo?e wybi? wszystkie formy przetrwalnikowe grzybów. Podobnie b?dzie z ró?nego rodzaju r?cznikami czy myjkami, których u?ywali?my podczas choroby. Dlatego je?eli zauwa?ymy u siebie zmiany o charakterze grzybiczym i podejmiemy z nimi walk?, warto, aby?my do wycierania stóp u?ywali wy??cznie jednego r?cznika, którego pó?niej nie b?dzie nam szkoda wyrzuci?.

A jak zabezpiecza? si? przed grzybic?? Odpowied? jest bardzo prosta – poprzez zachowywanie odpowiedniej higieny osobistej. W miejscach publicznych, takich jak si?ownie czy baseny, nigdy nie rozstawajmy si? z klapkami. Nie dzielmy si? z nikim r?cznikami, g?bkami czy myjkami. S? to bowiem g?ówne czynniki sprzyjaj?ce zara?eniu si? grzybic? stóp. nike air max thea schwarz