W?troba zlokalizowana jest w obr?bie jamy brzusznej, pod prawym ?ukiem ?ebrowym. Sporadycznie mo?e znajdowa? si? w pod lewym ?ukiem ?ebrowym. W?troba spe?nia wiele zada? jak magazynowanie krwi i innych substancji od?ywczych. Jedn? z chorób w?troby jest marsko??.

Marsko?? w?troby nie powstaje z dnia na dzie?, lecz rozwija si? latami. Nadu?ywanie alkoholu, wirusowe zapalenie w?troby (typu B i C) to tylko niektóre z przyczyn tego schorzenia, prowadz?cego nawet do ?mierci. Marsko?? w?troby to choroba nieuleczalna, jedyne co mo?emy zrobi? to spowolni? jej skutki. W w?trobie zachodzi oko?o pi?? tysi?cy ro?nych reakcji. W?troba wydziela ?ó??, która jest niezb?dnym elementem trawienia t?uszczów. Glukoz? przetwarza w glikogen i trzyma go w rezerwie (np. gdy b?dziemy si? drastycznie odchudza?). Magazynuje te? niektóre witaminy (A, D, B12), a tak?e ?elazo i mied?. Produkuje heparyn? (enzym reguluj?cy krzepliwo?? krwi) oraz niektóre bia?ka, m.in. odporno?ciowe. W?troba sama si? regeneruje. W?troba nie ma prawa bole?, bowiem nie jest unerwiona. Ból pojawia si?, gdy narz?d ten znacznie si? powi?kszy i zacznie naciska? na otaczaj?c? go unerwion? b?on? surowicz? (zwan? torebk? w?trobow?). Dochodzi do tego przy ostrym lub przewlek?ym wirusowym zapaleniu w?troby albo te? w pierwszej fazie rozwoju marsko?ci w?troby. Zdarza si?, ?e na pocz?tku nie ma ?adnych objawów.

Nadu?ywanie alkoholu jest tylko jedn? z jej przyczyn tej choroby. Lekarze szacuj?, ?e marsko?? rozwija si? u oko?o 15 procent osób, które przez mniej wi?cej 10 lat pij? na?ogowo. Powodem jest to, ?e alkohol blokuje metabolizm t?uszczów, bia?ek i w?glowodanów, a to uszkadza w?trob?. Cz?st? przyczyn? marsko?ci jest zaka?enie wirusem zapalenia w?troby typu C (WZW C). U niemal 20 procent chorych dochodzi do przewlek?ego zapalenia mi??szu w?troby i uszkodze?, które z czasem prowadz? do zw?óknienia, czyli w?a?nie marsko?ci. Marsko?? w?troby moze pojawi? si? u chorych z zaawansowan? niewydolno?ci? prawej komory serca, na skutek zastoju krwi w dolnej cz??ci cia?a.

nike air max 90 damen