Sen jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania naszego organizmu. Cia?o regeneruje si? wówczas i pozbywa toksyn.

To, jak du?o snu potrzebujemy zale?y od wieku, stopnia aktywno?ci i stylu ?ycia, nawyków i stanu zdrowia danej osoby. Przeci?tny cz?owiek powinien spa? ?rednio od siedmiu do dziewi?ciu godzin. Przesypiamy wi?c oko?o 1/3 naszego ?ycia. S? sytuacje wyj?tkowe, jak zmiana strefy czasowej czy choroba, gdy d?u?ej ?pimy. Zasadniczo jednak nadmiar snu bywa szkodliwy. Cz?ste przesypianie zbyt du?ej liczby godzin mo?e powodowa? z?e samopoczucie i uczucie odurzenia po obudzeniu si?. Po przespaniu wi?cej ni? 10 godzin mo?emy obudzi? si? z silnym bólem g?owy.

Jest wiele czynników, z powodu jakich cz?owiek mo?e zbyt d?ugo spa?. Najwa?niejsz? przyczyn? jest za?ywanie leków na przyk?ad antydepresyjnych. Wiele leków zawiera substancje, których ubocznym skutkiem dzia?ania jest senno??.

Nadmierna senno?? to schorzenie. Jest to zwi?zane z odczuciem ci?g?ego zm?czenia, tendencj? do nag?ego zasypiania w nietypowych miejscach i sytuacjach. Osoby cierpi?ce z powodu nadmiernej senno?ci nie wypoczywaj? w czasie snu, cz?sto budz? si? zdezorientowane, odczuwaj? l?k, maj? k?opoty z pami?ci?, a tak?e trudno?ci na p?aszczy?nie relacji interpersonalnych.

Uszkodzenia w obr?bie uk?adu nerwowego s? przyczyn? narkolepsji, której towarzyszy nadmierna senno?? w ci?gu dnia. Osoby maj?ce ten problem czuj? si? zm?czone oraz nie maj? energii. Na dodatek uczucie senno?ci jest na tyle silne, ?e s? w stanie zasn?? niemal wsz?dzie.

Przesypiaj?c wi?ksz? cz??? doby, zaniedbujemy inne sfery ?ycia, takie jak aktywno?? fizyczna. Brak ruchu oraz zbyt d?ugie przebywanie w pozycji le??cej mo?e przyczyni? si? do rozwoju takich schorze?, jak: nadwaga i oty?o??, choroby serca, problemy z kr?gos?upem, cukrzyca, migrenowe bóle g?owy, problemy z koncentracj? oraz depresja.

Nadmierna senno?? jest równie? jednym z objawów takich chorób jak niedoczynno?? tarczycy, cukrzyca, depresja czy anemia. By wyeliminowa? problem przesypiania zbyt du?ej ilo?ci godzin, nale?y zdiagnozowa? problem u lekarza.

nike air max günstig