Na przestrzeni kilku ostatnich lat mo?na zaobserwowa? znaczny wzrost wado postawy w?ród dzieci. Szacuje si?, ?e problem ten mo?e dotyczy? nawet osiemdziesi?ciu procent z nich. W du?ej mierze jest to determinowane przez wspó?czesny siedz?cy tryb ?ycia, niewystarczaj?c? ilo?? ruchu, ma?owarto?ciowe po?ywienie i brak odpowiednich codziennych nawyków. U dzieci problemy z postaw? pojawiaj? si? bardzo szybko. Najwi?cej wad powstaje w okresie szóstego- siódmego roku ?ycia dziecka i ma to zwi?zek ze zmian? jego trybu ?ycia.

Dziecko zaczyna wi?cej czasu sp?dza? w pozycji siedz?cej zarówno w szkole, zaj?ciach pozalekcyjnych czy te? odrabiaj?c lekcje. Co raz cz??ciej odpoczywaj? i sp?dzaj? czas wolny tak?e siedz?c – przed komputerem, czytaj?c ksi??ki, czy te? ogl?daj?c telewizor. Nale?y do tego doda? tak?e obci??enie, jakim s? tornistry, cz?sto z reszt? za du?ym dla dzieci. Dlatego tak wa?ne jest, aby mo?liwie cz?sto korygowa? i upomina? dziecko, by utrzymywa?o prawid?ow? postaw? cia?a, nosi?o odpowiednio wyprofilowany, dostosowany do wieku tornister. W domu dobrze jest tak?e zadba? aby dziecko mia?o ergonomiczne, przystosowane do jego wielko?ci miejsce do nauki i odrabiania lekcji. Nale?y tak?e zadba? o przerwy w siedzeniu czy to w ?awce, czy to przy biurku.

Dobrym rozwi?zanie jest zapisanie dziecka na zaj?cia sportowe, które wzmacnia?y by jego cia?o i mi??nie poprze zabaw?- na przyk?ad p?ywanie, które jak wiadomo ma zbawienny wp?yw na zdrowie kr?gos?upa. Mo?liwie szybkie wykrycie wad w postawie dziecka jest gwarancj? skutecznego leczenia. Obserwacje postawy zaleca si? prowadza? od trzeciego roku ?ycia dziecka, jednak nie rzadziej ni? raz na pó? roku. Nieleczone wady postawy mog? powodowa? w konsekwencji takie dalsze dolegliwo?ci jak ból krzy?a i pleców, bóle nóg oraz stawów biodrowych pojawiaj?cych si? zw?aszcza podczas stania, dokuczliwe i d?ugotrwa?e bóle g?owy, os?abienie sprawno?ci oraz wydolno?ci fizycznej, a tak?e pogorszenie si? funkcjonowania kr??enia i uk?adu oddechowego.

michaelhandtasches