Z pewno?ci? nie ma miejsca, w którym nikt nie s?ysza? by o hamburgerze czy hot-dogu, czy kebabie. Swoj? popularno?? zawdzi?czaj? wzrastaj?cemu konsumpcjonizmowi, ale przede wszystkim, ?e s? ogólnodost?pne oraz naprawd? szybkie w przygotowaniu, a tak?e po prostu stosunkowo tanie. Niestety to jedyne plusy fastfoodów…

Generalnie zaleca si? unikanie spo?ywania tego typu jedzenia. Charakteryzuje si? przede wszystkim ogromn? zawarto?ci? kalorii tak zwanych „pustych kalorii”, niezdrowych t?uszczów- wielokrotnie u?ywanego, soli i cukrów oraz substancji chemicznych, które maj? negatywny wp?yw na nasz organizm. Cz?ste spo?ywanie fastfoodów prowadzi do wielu chorób, szczególnie oty?o?ci, chorób uk?adu trawiennego, nadci?nienia czy mia?d?ycy. Do najbardziej niezdrowych, a za razem najbardziej popularnych nale?? frytki. Ziemniaki maj? najwi?cej skrobi, które podczas sma?enia wytwarzaj? zwi?zki- tak zwane akrylamidy. Z akrylamidów produkuje si? mi?dzy innymi papier, plastik i gum?, u?ywany jest tak?e w przemy?le rafineryjnym.

Kolejne s? hamburgery, które z prawdziw? wo?owin? nie maj? nic wspólnego. Jest to istna bomba chemiczna- ulepszacze smaku dodawane do naprawd? niskiej jako?ci mi?sa, konserwanty, glutaminian sodu, spulchniacze i ogromna ilo?? soli polana syntetycznym sosem. Pe?ny jest  dodatków i wype?niaczy, takich jak mi?dzy innymi polimer krzemu, u?ywany równie? do produkcji myde? i dezodorantów, fosforan aluminiowo- sodowy, który ma nada? mi?kko?? mi?su- u cz?owieka powoduje odwapnienia ko?ci. W?ród ró?nych zwi?zków znale??  mo?na równie? karagen, który w wysokich dawkach powoduje raka i wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego oraz tokoferol, który w du?ych ilo?ciach powoduje plamy skórne i zaburzenia czynno?ci nerek.

Hot-dogi natomiast, to nic innego jak bardzo drobno zmielone mi?sne resztki z konserwantami i zag?szczaczami.  W parówkach zajdziemy tak?e sól warzon? i cukier, kazeiny mleka krowiego i soi oraz wype?niacze. Bu?ka, podobnie jak w przypadku hamburgerów nafaszerowana jest glutenem, spulchniaczami oraz ?rodkami przeciw zbrylaj?cymi. canada goose jacke damen