Nie od dzi? wiadomo, ?e sport to zdrowie. Umiarkowana aktywno?? fizyczna jest potrzebna, aby utrzyma? organizm w dobrej formie. Zdarza si? jednak, ?e istniej? przeciwwskazania zdrowotne czy inne ograniczenia uniemo?liwiaj?ce uprawiania niektórych dyscyplin sportowych.

Doskona?? alternatyw? takiej sytuacji jest p?ywanie. Ten rodzaj aktywno?ci fizycznej jest przede wszystkim bezpieczny- nie ma przeciwwskaza? do p?ywania, ani ogranicze? wiekowych czy tez sprawno?ciowych. Je?li uprawia si? inn? dyscyplin? sportu, to p?ywanie jest bardzo dobrym sposobem na regeneracj? mi??ni- rozlu?nia je, odpr???, a woda delikatnie masuje.

To tak?e doskona?e rozwi?zanie dla osób prowadz?cych siedz?cy tryb ?ycia, które zazwyczaj równocze?nie cierpi? z powodu schorze? lub  bólu kr?gos?upa. Wzmacnia mi?dzy innymi mi??nie pleców, które zapewniaj? lepsze wsparcie kr?gos?upa. P?ywanie jest równie? doskona?ym rozwi?zaniem dla osób z nadwag?, które d??? do zmniejszenia masy cia?a. W przeciwie?stwie do innych aktywno?ci, na przyk?ad do biegania, p?ywanie nie obci??a stawów. Bieganie natomiast bardzo obci??a stawy kolanowe, zw?aszcza u osób ze spor? nadwag?, co mo?e doprowadzi? do szybkiego powstania kontuzji. Mo?e ona skutecznie wy??czy? z planu treningowego, niwecz?c dotychczasowe osi?gni?cia.  Pod tym wzgl?dem p?ywanie jest bezpieczne, zarówno jako wsparcie w codziennym treningu podczas kontuzji, a tak?e jako sposób na zrzucenie zb?dnych kilogramów- p?ywanie uaktywnia w?a?ciwie wszystkie partie mi??niowe i doskonale wi?ksza wydolno?? fizyczn?, poprzez zwi?kszenie poboru energii, co przek?ada si? bezpo?rednio na utrat? wagi. Woda amortyzuje stawy,  obni?a obci??enie w stawach,  szczególnie zalecane osobom cierpi?cym na bóle kr?gos?upa oraz kolan, a tak?e na wady postawy.

Dostosujmy jednak styl p?ywania do naszych potrzeb. Je?li cierpimy na ból pleców, to najlepszym rozwi?zaniem jest p?ywanie ?abk? lub w?a?nie na plecach, poniewa? p?ywanie kraulem mo?e z kolei powodowa? pog??bienie lordozy l?d?wiowej. michaeltaschesale