Bez w?tpienia promienie s?oneczne s? niezb?dne do ?ycia wszelkim ro?linom oraz istotom ?ywym, a zw?aszcza ludziom. Nale?y jednak pami?ta? ?e ka?dy nadmiar szkodzi, równie? nadmiar s?o?ca. Starzenie si? skóry jest nieuniknione, z reszt? jak starzenie si? w ogóle. Czym innym jednak jest naturalny proces starzenia si? skóry, a czym innym fotostarzenie. 

Fotostarzenie to przede wszystkim zmiany wywo?ane przez promieniowanie. Cz?sta ekspozycja na promienie s?oneczne wp?ywa na zmian? proporcji  pomi?dzy bia?kami. Zmniejsza si? ilo?? w?ókien kolagenowych przy równoczesnym zwi?kszaniu si? ilo?ci w?ókien elastyny.  Trac? one spr??ysto??, co prowadzi do znacznego zmniejszenia si? elastyczno?ci skóry, marszczenia oraz pojawiania si? nierówno?ci. Promieniowanie UVA przenika do g??bszych warstw skóry, oddzia?uj?c tym samym na komórki macierzyste, uszkadzaj?c je. Tym samym zaburzone zostaj? procesy odbudowy. Bardzo charakterystyczne dla skóry uszkodzonej promieniowaniem jest pojawianie si? piegów oraz plam, wiotko?? skóry oraz rozszerzona naczynka i przebarwienia.

Charakterystyczne dla fotostarzenia jest równie? powstawanie zmarszczek powierzchniowych oraz g??bokich , które s? wynikiem marszczenia czo?a oraz mru?enia oczu  podczas przebywania na s?o?cu. Oprócz zmian wizualnych, na skutek promieniowanie wi?ksza si? tak?e ilo?? wolnych rodników organizmie, które wp?ywaj? negatywnie na skór?, przy?pieszaj?c jej starzenie.

Istotne jest, ?e fotostarzenie mo?na powstrzyma? chroni?c skór? przed promieniowaniem i sprowadza si? w istocie do profilaktyki. Szalenie wa?na jest tutaj ochrona przed s?o?cem przez nie tylko latem, ale przez ca?y rok.

Nale?y pami?ta? o stosowaniu kremów z filtrem UVA i UVB, zasadniczo zgodnie z zaleceniami producenta oraz pami?ta? o tym aby go stosowa? 15 do 20minut przed ekspozycj? na s?o?ce. Kremów nale?y u?ywa? co kilka godzin i po ka?dym wyj?ciu z wody, nawet je?li specyfiki s? tzw. wodoodporne. Dodatkowo nale?y zadba? o okrycia g?owy oraz okulary przeciws?onecznych. michael kors tasche jet set