Haluks zwany równie? paluchem ko?lawym to przypad?o?? bardzo utrudniaj?ca codzienne funkcjonowanie. Haluksy nale?? do grona chorób zwyrodnieniowych, przy czym w znacznej wi?kszo?ci przypad?o?? ta dotyczy kobiet bo a? oko?o sze??dziesi?ciu procent. Polega ona za zniekszta?ceniu stopy, które powstaje mi?dzy innymi w skutek d?ugotrwa?ego noszenia butów na wysokich obcasach, stoj?cy tryb ?ycia, p?askostopie, a tak?e cho? nie bezpo?rednio nadwaga.

Podczas noszenia butów na wysokim obcasie, ca?y nacisk i ci??ar cia?a opiera si? na przedniej cz??ci stopy. Dodatkowo, buty w szpic zwi?kszaj? ucisk na du?y paluch i ?uk poprzeczny stopy, co przyczynia si? do deformacji palców. Zniekszta?cona stopa inaczej pracuje, nie ma stabilizacji stopy, a mi??nie staj? si? s?absze. Osobom z paluchem ko?lawym cz?sto towarzysz? zmiany w obr?bie stawu, o cechach zapalnych zgrubienia w u podstawy palca.  Deformacja sprawia ogromny ból i trudno?ci w chodzeniu, a noszenie w zasadzie ka?dego obuwia dodatkowo je pot?guje.

Haluksom towarzysz? stany zapalne, bol?ce zgrubienia naskórka, mo?e pojawia? si? wysi?kowe zapalenie kaletki oraz post?puj?ce podwichni?cie stawu ?ródstopno- palcowego. Wszystkie te dolegliwo?ci sprawiaj?, ?e znaczna cz??? cierpi?cych na ha luksy decyduje si? na ich operacyjne usuni?cie. Rodzaj operacji uzale?niony jest od stopnia deformacji palucha. Jest wiele metod operacyjnych haluksy, nie ma jednak jednej, sprawdzaj?cej si? w ka?dym przypadku uniwersalnej metody.

Do metod leczenia nale?y mi?dzy innymi: osteotomia Chevron- dokonywana w obr?bie g?owy i ko?ci ?ródstopia, osteotomie klinowe i pó?koliste, które polegaj? na wyci?ciu klina kostnego w obr?bie ko?ci, korekcje wykonywane tylko w tkankach mi?kkich- to jest w torebce stawowej i ?ci?gnach z cz??ciow? resekcj? g?owy ko?ci ?ródstopia oraz metoda Scarf, która pozwala na mo?liwie szybie ponowne obci??anie stopy. Z regu?y pacjenci powracaj? do chodzenia w obuwiu codziennym w czasie nie d?u?szym ni? sze?? tygodni, to po up?ywie tego czasu nast?puje zrost kostny. canada goose damen