O tym jak wa?ne jest okresowe wykonywanie podstawowych bada? laboratoryjnych mówi si? cz?sto. Niestety, okazuje si? jednak bardzo cz?sto, ?e wi?kszo?? z nas wykonuje tylko badania okresowe niezb?dne do pracy lub gdy wyst?puj?ce u nas symptomy s? na tyle niepokoj?ce, ?e udajemy si? do lekarza. Regularne wykonywanie bada? pozwala na kontrolowanie stanu swojego zdrowia i je?li zachodzi taka potrzeba, rozpocz?cie leczenia na mo?liwie najwcze?niejszym etapie.

Dla wi?kszo?ci ludzi wynik bada? jest nieczytelny oraz trudny do zrozumienia, dlatego zawsze nale?y pozostawi? interpretacj? wyników bada? lekarzowi. Jednak wiedza o tym, ?e wszystko z nami „ok” i mie?cimy si? w normach cz?sto jest na wag? z?ota. Jak wi?c prawid?owo odczytywa? wyniki bada??

Morfologia krwi obwodowej okre?la poziom poszczególnych sk?adników krwi. S? to mi?dzy innymi czerwone cia?ka krwi, czyli erytrocyty, bia?e cia?ka krwi, czyli leukocyty, hemoglobina, trombocyty oraz OB.

RBC czyli erytrocyty odpowiadaj? za transport tlenu i dwutlenku w?gla w organizmie, s? stale produkowane przez szpik kostny, a nast?pnie po stu dwudziestu dniach niszczone w ?ledzionie. Norma to od 4,0 do 5,0 T/L (4,0-5,0 mln/ul) u kobiet i 4,5-5,5 T/L (4,5-5,5 mln/ul) u m??czyzn, przy czym zbyta liczba czerwonych krwinek mo?e ?wiadczy? o niedokrwisto?ci.

WBC czyli leukocyty to bia?e krwinki, których zadaniem jest obrona organizmu przed wirusami i bakteriami. Norma dla leukocytów to 4,0 – 10,0 G/L (4,0 – 10,0 tys. /ul). Wynik powy?ej normy, czyli leukocytoza mo?e sygnalizowa? np. stan zapalny w organizmie, zaka?enie, dn? moczanow?, a nawet chorob? nowotworow?. Obni?ona liczba leukocytów tak zwana leukopenia mo?e natomiast sygnalizowa? przewlek?e choroby krwi i szpiku kostnego, ostre i przewlek?e zatrucia takimi substancjami jak na przyk?ad rozpuszczalniki.

Normy hemoglobiny czyli barwnik krwinek czerwonych to od 12 do 16 g/dl dla kobiet i od 14 do 18 g/dl dla m??czyzn. Niski poziom hemoglobiny mo?e ?wiadczy? o anemii cztyli niedokrwisto?ci. P?ytki krwi odpowiadaj? za krzepni?cie krwi oraz gojenia ran.

Norma dla trombocytów to od 150 do 400 G/L (150-400 tys./ul). Wynik powy?ej normy ?wiadczy o przewlek?ym zaka?eniu oraz stanom niedoboru ?elaza, poni?ej natomiast mo?e by? wywo?any uszkodzeniem szpiku lub dzia?aniem niektórych leków.

canada goose sale