Koreanki maj? jasn? i g?adk? cer?, czyst? skór? i od rana do wieczora wygl?daj? perfekcyjnie. Korzystaj? one z pomocy chirurgów plastyków, ale przede wszystkim na co dzie? dbaj? o siebie.

Zaczynaj? i ko?cz? dzie? od dok?adnego demakija?u. Zaczynaj? od na?o?enia na brudn?, pomalowan? skór? olejku, a nast?pnie u?ywaj? jednego – trzech produktów do mycia z wod?. Niezwykle wa?na jest kolejno??: najpierw olejek, nast?pnie mleczko lub woda micelarna, a na koniec – produkt do mycia skóry przy u?yciu wody. Dok?adnie mycie twarzy przeciwdzia?a procesom starzenia si?. Przed snem nale?y usun?? wodne rodniki, które uszkadzaj? komórki twarzy.

Koreanki nie stosuj? t?ustych kremów o bogatych konsystencjach, tylko kilka produktów, które nak?adaj? na twarz jeden po drugim. Azjatki niezwykle sobie ceni? masa? twarzy. Masa? wykonywany dwa razy dziennie znacz?co poprawia mikrocyrkulacj? krwi i limfy w skórze, pomaga kosmetykom lepiej i skuteczniej wnikn?? w g??b tkanki.

Stosuj? maseczki w p?atku, dzi?ki czemu nawil?aj? i od?ywiaj? skór? twarzy. Tak? maseczk? powinno nak?ada? si? chocia? raz w tygodniu. Bawe?niany p?atek jest nawil?ony ró?nymi substancjami, które wspomagaj? procesy od?ywiania i regeneracji skóry. Nadmiar substancji warto wmasowa? w skór?, dzi?ki czemu lepiej si? wch?onie.

W przeciwie?stwie do Europejek, Koreanki chroni? twarz przed dzia?aniem s?o?ca. Koreanki lubi? ?niad? cer?, wi?c nie opalaj? si?. S?o?ce jest uwa?ane za wroga pi?knej i m?odej skory. Stosuj? kremy z filtrami. To obrona przed fotostarzeniem i zwi?zanymi z nim: zmarszczkami, przebarwieniami, utrat? j?drno?ci skóry. Ich skóra zachowuje dobr? kondycj? na d?u?ej ni? u mieszkanek Europy.

Oprócz tego zwracaj? uwag?, aby wypija? codziennie odpowiedni? ilo?? wody. Zwracaj? równie? uwag? na to, co jedz?. W jad?ospisie znajdziemy mnóstwo warzyw, owoców, olejów ro?linnych i ryb. S? one doskona?ym ?ród?em antyoksydantów.

Koreanki u?ywaj? niezwykle ma?o produktów do malowania si?. Najwa?niejszy jest podk?ad, dzi?ki któremu skóra b?dzie ca?y czas wygl?da?a tak samo. U?ywaj? eyelinera do podkre?lenia kszta?tu oka. U?ywaj? tak?e specjalnych farbek do ust. Nadaj? one kolor, ale nie s? kryj?c? i ci??k? pomadk?. Kiedy Koreanka si?ga po pomadk? to nak?ada j? opuszk? palca wgniataj?c w usta. Dzi?ki temu makija? jest bardziej ?wie?y.

nike air max schwarz