W XXI w. panuje kult m?odo?ci. Naukowcy udowodnili, ?e mo?emy w znacz?cy sposób spowolni? proces starzenia i ?y? nawet o 10 lat d?u?ej, ciesz?c si? ?wietnym zdrowiem – wystarczy wybra? zdrow? diet?, regularnie ?wiczy? i ograniczy? stres w ?yciu codziennym. Ka?dy chce m?odo wygl?da?. Obl??enie prze?ywaj? kliniki urody i salony kosmetyczne. Kobiety coraz wi?cej czasu i pieni?dzy po?wi?caj?, aby zatrzyma? up?ywaj?cy czas. Co wi?cej ten trend dotyczy tak?e m??czyzn, którzy nie chc? gorzej wygl?da? ni? zadbane partnerki. Wiele kobiet chce za wszelk? cen? zatrzyma? m?odo??. Nie jest modne tzw. godne starzenie.

Naukowcy zwracaj? uwag?, ?e nale?y przede wszystkim pi? odpowiedni? ilo?? wody. Powini?my unika? zbyt du?ej ilo?ci kawy, napojów gazowanych i alkoholowych. Ponadto niezb?dne jest dostarczanie organizmowi niezb?dnych witamin i mikroelementów. Pierwsz? oznak? braku witamin jest starzenie si? skóry. Modne jest za?ywanie suplementów diety albo witamin. Na wygl?d naszej skóry maj? wp?yw witaminy, takie jak witamina C czy D. Niezwykle wa?ne s? kwasy Omega 3, dlatego dietetycy zach?caj? wszystkich do jedzenia ryb. Jej niedobór mo?na zast?pi? za?ywaj?c spirulin?. Owoce i warzywa zawieraj? du?o witamin, minera?ów ale te? i tzw. fito-zwi?zków (np. karotenoidy i flawonoidy). Dzi?ki ich w?a?ciwo?ciom przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym, neutralizuj? one liczne czynniki odpowiedzialne za procesy starzenia. Jednocze?nie powinni?my ograniczy? jedzenie mi?sa, w tym w szczególno?ci czerwonego mi?sa.

Nie powinni?my zbyt du?o i cz?sto opala? si?. Je?li sp?dzamy du?o czasu na zewn?trz, powinni?my stosowa? kremy z mocnymi filtrami chroni?cymi skór? przed promieniowaniem UV.

Ostatnim elementem jest uprawianie sportu. Nie chodzi o katowanie siebie. Sport to przede wszystkim mo?liwo?? przeciwdzia?ania skutkom nadmiernego stresu. Niewielu z nas mo?e pochwali? si? posiadaniem bezstresowej pracy. Szefowie wymagaj? od nas efektywnej pracy. Nie ma czasu na poprawki i amatorszczyzn?.

nike air max thea damen