Leczenie za pomoc? „no?a cybernetycznego” nale? do grona najnowocze?niejszych metod leczenia. Ma zastosowanie w leczeniu guzów nowotworowych zarówno niez?o?liwych jak i z?o?liwych oraz leczeniu zmian naczyniowych. Dzi?ki zastosowaniu nowoczesnej technologii za pomoc? Cyber Knife mo?liwe jest bezbolesne usuwanie zmian chorobowych, bez naruszania pow?ok cia?a- zatem bez przeprowadzania operacji chirurgicznej, a tak?e pozwala na dotarcie do miejsc, których operowanie tradycyjnymi narz?dziami nios?o by za sob? du?e ryzyko- na przyk?ad w mózgu, czy te? w pobli?u rdzenia kr?gowego.

Cyber Knife zosta? stworzony w 1987 roku przez neurochirurga i radiologa profesora Johna R. Adlera. Leczenie t? metod? polega na napromieniowaniu, za pomoc? w pe?ni zautomatyzowanego urz?dzenia guza lub zmian promieniowaniem X o wysokiej energii w taki sposób, aby komórki nie dotkni?te zmianami przyj??y jak najmniejsz? ilo?? energii jonizuj?cej. Metoda ta niesie za sob? wiele korzy?ci. Jest przede wszystkim nieinwazyjna, nie ma zatem bólu, raz czy ryzyka infekcji, nie ma konieczno?ci podawania narkozy, a tak?e d?ugiego pobytu w szpitalu i rekonwalescencji- zabieg traktowany jest jako ambulatoryjny. Pozwala leczy? guzy umiejscowione w?a?ciwie w ka?dym miejscu w ciele cz?owieka, nawet tych trudno dost?pnych, ponadto metoda ta jest niezwykle precyzyjna, co powoduje mo?liwie minimalne uszkodzenie zdrowych tkanek. Co wi?cej, powrót do normalnego funkcjonowania jest mo?liwy zaraz po zabiegu.

Leczenie metod? Cyber Knife osi?ga doskona?e rezultaty w leczeniach zmian w obr?bie g?owy i mózgu, ale tak?e w leczeniu malformacji naczyniowych oraz nerwobólów nerwów czaszkowych. O skuteczno?ci leczenia za pomoc? no?a cybernetycznego ?wiadczy ilo?? przeprowadzanych zabiegów. Szacuje si?, ?e na chwil? obecn? wykonano mi?dzy sto, a sto pi??dziesi?t tysi?cy operacji z u?yciem Cyber Knife. W Polsce zabiegi przeprowadzaj? Centrum Cyber Knife w Wieliszewie, Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

canada goose schweiz