Obecnie bardzo wiele osób stara si? odchudza? i od?ywia? zdrowiej. Czym jednak jest zdrowe od?ywianie? Czy dotyczy ono jedynie spo?ywanych produktów, czy równie? innych aspektów naszego ?ycia? Jak zacz?? od?ywia? si? i ?y? zdrowiej? Tyle pyta?, a odpowiedzi wci?? ka?dy interpretuje na w?asny sposób, przez co wci?? tworz? si? nieporozumienia i sprzeczne informacje. Z tego te? wzgl?du postaramy si? pa?stwu rozja?ni? co nieco temat zdrowego trybu ?ycia i zdrowego od?ywiania.

Od?ywianie jest pierwsz? potrzeb? fizjologiczn? ka?dego organizmu ?ywego – wszystkie ?ywe istoty potrzebuj? energii do ?ycia, st?d te? wszystkie potrzebuj? si? od?ywia?, ro?liny karmi? si? wod?, ?wiat?em s?onecznym i dwutlenkiem w?gla w procesie fotosyntezy, zwierz?ta ro?lino?erne spo?ywaj? ro?liny, natomiast drapie?niki i stworzenia wszystko?erne jedz? mi?so, ro?liny i inne produkty. Cz?owiek jest na szczycie piramidy ?ywieniowej, ze wzgl?du na swoj? wszystko?erno?? – nale?y jednak pami?ta? ?e wszystko, nie oznacza byle co.

Ludzkie cia?o do prawid?owego funkcjonowania potrzebuje energii pozyskiwanej z w?glowodanów, t?uszczów i bia?ek, jednak najwa?niejszym jest to, aby pami?ta?, które z nich w naszej diecie na co wp?ywaj?, a tak?e jakie produkty dostarczaj? nam najwy?szej jako?ci sk?adników od?ywczych.

Wed?ug piramidy ?ywieniowej, któr? sugeruj? si? tysi?ce lekarzy i dietetyków na ca?ym ?wiecie, podstawowym produktem, jaki jest niezb?dny do naszego funkcjonowania s? w?glowodany. To one powinny zaspokaja? ponad po?ow? naszego zapotrzebowania na energi?. Do w?glowodanów nale?? przede wszystkim zbo?a, produkty m?czne a tak?e warzywa. Wybieraj?c jednak te produkty warto pami?ta? o tym, ?e mimo bardzo du?ej produkcji, pewne zbo?a, a w?a?ciwie powsta?e z nich produkty nie do ko?ca s? dla nas zdrowe. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych produktów zbo?owych bia?ych, produkowanych z oczyszczonej pszenicy. produkty te zawieraj? bardzo du?o prostych w?glowodanów, bia?ko zwane glutenem i zwykle produkowane s? z u?yciem cukru i dodatkowych t?uszczów. Wszystko to sprawia, ?e bia?e makarony, pieczywo, ry?, ciasta itp. wp?ywaj? niekorzystnie na nasz organizm, powoduj?c niekontrolowany wzrost wagi. Na ich miejsce o wiele zdrowiej jest wybra? kasze, ry? kolorowy, pieczywo, a nawet ciasta z ?yta, orkiszu, m?ki gryczanej czy owsianej, a nawet kukurydzianej i ry?owej. Produkty tego typu dostarczaj? organizmowi w?glowodanów z?o?onych, bogatszych energetycznie, cz??? z nich posiada tak?e b?onnik niezb?dny podczas trawienia, jednak najlepszym jego ?ród?em s? warzywa.

Kolejnym wa?nym produktem w naszej diecie jest bia?ko. Bia?ko jest g?ównym budulcem mi??ni. Nale?y jednak pami?ta?, ?e bia?ko, kojarz?ce si? w g?ównej mierze z mi?sem, powinno by? pozyskiwane i wprowadzone do diety bardzo rozs?dnie, bowiem czerwone, t?uste mi?sa, mimo du?ej ilo?ci bia?ka, posiadaj? równie? wiele innych sk?adników spowalniaj?cych metabolizm, co sprawia, ?e mi?so takie trawione jest bardzo d?ugo, zalega w jelitach i gnije. Najlepszym ?ród?em bia?ka s? zatem mi?sa chude, mi?dzy innymi drób, ryby, które oprócz niego posiadaj? niezliczone ilo?ci dobrych t?uszczów i kwasów omega-3, nabia?, w szczególno?ci jaja, a tak?e orzechy i warzywa str?czkowe, takie jak fasola czy groch. Najlepsz? por? na spo?ywanie bia?ka jest pora obiadowa i wieczór. Bia?kowe kolacje pomagaj? nie tylko regenerowa? si? mi??niom podczas spoczynku, ale tak?e chudn??.

Bazuj?c swoj? diet? na wy?ej wymienionych produktach, mo?emy by? pewni, ?e dostarczymy swojemu organizmowi wystarczaj?cej ilo?ci dobrych t?uszczów nienasyconych. T?uszcze s? wa?nym elementem diety, poniewa? to w nich rozpuszczalna jest wi?kszo?? witamin. Dostarczaj? one te? energi? w podobnej mierze jak w?glowodany. Aby jednak nieco poszerzy? spektrum spo?ywanych produktów, warto wprowadzi? do swojej diety oleje ro?linne, a tak?e oleiste ro?liny, jakimi s? przede wszystkim orzechy. Nale?y bowiem pami?ta?, ?e t?uszcz zwierz?cy wp?ywa negatywnie na organizm ludzki, podnosz?c poziom cholesterolu. canada goose sale damen