Kamienica nerkowa jest najcz??ciej wyst?puj?c? chorob? uk?adu moczowego. Polega ona na powstawaniu z?ogów, czyli w?a?nie kamieni w nerkach lub drogach moczowych powstaj?cych wskutek wytr?cania si? substancji chemicznych zawartych w moczu, gdy ich st??enie przekroczy próg rozpuszczalno?ci.

Zazwyczaj w moczu obecne s? równie? tak zwane inhibitory, które hamuj? i zapobiegaj? tworzeniu si? kamieni. Jednak czasami  gdy nie spe?niaj? one swojej roli, powstaj? warunki sprzyjaj?ce powstawaniu kamieni. Z?o?one one s? ze szczawianów, fosforanów wapnia, cystyny i kwasu moczowego. Zwykle pojawiaj? si? cz??ciej u m??czyzn, ni? u kobiet, pomi?dzy 20, a 30 rokiem ?ycia. Bezpo?rednia przyczyna powstawania kamieni nie jest dok?adnie znana, uwa?a si? jednak, ?e wp?yw na ich pojawianie si? ma kilka czynników.

Po pierwsze, kamieniom sprzyja odwodnienie- zbyt ma?a ilo?? przyjmowanych p?ynów oraz d?ugie przebywanie w gor?cym klimacie. Wp?yw ma tak?e wysokie st??enie m.in. szczawianów, fosforanów w moczu, nawracaj?ce zapalenia uk?adu moczowego, choroby nerek- np. torbielowato??,  zastój moczu, choroby o pod?o?u metabolicznym- np. nadczynno?? tarczycy, choroby uk?adu pokarmowego takie jak zapalenie jelit, a tak?e stosowanie niektórych leków.

Uwa?a si?, ?e istnienie kamieni mo?e nie dawa? ?adnych objawów do momentu, gdy zaczn? one zst?powa? do kielichów nerkowych do moczowodów. W takiej sytuacji kamienie mog? zablokowa? przewód moczowy, prowadz?c w konsekwencji do  obrz?ku nerki lub nerek.

G?ównym objawem pojawienia si? kamieni nerkowych jest silny, sta?y ból w okolicach brzucha lub boku, który mo?e przechodzi? do pachwiny lub j?der- czyli tzw. kolk? nerkow?.  Bólowi cz?sto towarzysza nudno?ci i wymioty, cz?ste parcie na  p?cherz oraz problem z oddawaniem moczu. W niektórych wypadkach mo?e si? pojawi? krwisty mocz, omdlenia, spadki ci?nienia t?tniczego oraz gor?czka.

Do prawid?owego rozpoznania choroby lekarz przeprowadza wywiad oraz badanie fizykalne. Nast?pnie, je?li zachodzi podejrzenie istnienia kamieni wykonuje si? badania obrazowe- to jest ultrasonografia oraz RTG uk?adu moczowego. canada goose männer