Stan naszej skóry jest odzwierciedleniem naszego stanu ?ycia. Wiele z nas zmaga si? z problemami skórnymi. Szukamy kolejnych kosmetyków, które rozwi??? nasze problemy z cer?. Niestety, je?li nast?puje poprawa to tylko na chwil?. Aby skutecznie radzi? sobie z tym, warto sprawdzi? sk?ad drogeryjnych kosmetyków. Zapewne odkryjemy, ?e wi?kszo?? z nich ma w sk?adzie szkodliwe zwi?zki chemiczne. Nie ma znaczenia, ile zap?acimy. Najwa?niejszy jest wi?c sk?ad kosmetyków.

Warto szuka? kosmetyków naturalnych i organicznych. Ich cena nie jest wy?sza ni? drogeryjnych. Trzeba jednak uwa?nie czyta? etykiety, bowiem producenci cz?sto nadu?ywaj? nazw „naturalne”, „bio” czy „eko”. Kosmetyki naturalne od konwencjonalnych ró?ni przede wszystkim ilo?? zawartych w nich czystych surowców naturalnych. Kosmetyki te ró?ni? sk?adem zgodnie z standardami przyj?tymi przez ?wiatowe organizacje certyfikuj?ce naturalne i organiczne kosmetyki.

W kosmetykach naturalnych niezwykle wa?nym sk?adnikiem czynnym s? naturalne oleje, ekstrakty z ro?lin i wody ro?linne pochodz?ce w wi?kszo?ci z upraw organicznych. S? to substancje pozyskiwane w naturalnych procesach, wolne od substancji takich jak pestycydy i nawozy sztuczne. Pozyskiwane s? w du?ej mierze bez u?ycia chemii. W sk?adzie drogeryjnych kosmetyków znajduj? si? bowiem oleje syntetyczne, które przenikaj? do organów wewn?trznych. Tworz? na skórze cienki nieprzepuszczalny filtr, który zaburza procesy oddychania i metabolizmu skóry.

W kosmetykach naturalnych stosowane s? emulgatory ro?linne, za? w tradycyjnych glikol polietylenowy oraz polipropylenowy. Powoduj?, ze skóra przepuszcza niebezpieczne dla skóry substancje. Mog? powodowa? tak?e alergie.

Naturalne kosmetyki zawieraj? wy??cznie naturalne olejki eteryczne, naturalne wyci?gi z ro?lin i owoców. W drogeryjnych kosmetykach stosowane s? zapachy syntetyczne, nierzadko sk?adaj?ce si? nawet z 200 ró?nych substancji chemicznych. S? one odpowiedzialne za wi?kszo?? alergii.

Drogeryjne kosmetyki zawieraj? konserwanty, dzi?ki którym kosmetyki maj? tak d?ug? dat? wa?no?ci. Chroni? one przed powstaniem kultury bakterii czy grzybów. W przeciwie?stwie do nich, kosmetyki naturalne zawieraj? wy??cznie bezpieczne i ?agodne konserwanty.

Wybór kosmetyków nale?y tylko i wy??cznie do nas. To ?e dzisiaj nie mamy alergii nie oznacza, ?e nie mo?emy mie? jej w przysz?o?ci. Ilo?? konserwantów w kosmetykach i ?ywno?ci powoduje, ?e coraz wi?cej osób zmaga si? z alergi?. Wybór wi?c nale?y do nas. To my poniesiemy konsekwencje swoich wyborów. nike air max