Wspania?e w?a?ciwo?ci czystka by?y znane ju? w staro?ytno?ci, ale dopiero od nie dawna sta? si? szalenie popularny i przezywa prawdziwe odrodzenie. Cistus ladaniferus jest krzewem rosn?cym w Basenie Morza ?ródziemnego i Azji Zachodniej, najcz??ciej na zboczach wzgórz- st?d te? czystek zwany jest skaln? ró??. Osi?ga wysoko?? od 60 do 100 cm, jego kwiaty s? zazwyczaj ró?owe lub bia?e, spodeczkowate o delikatnych, pomarszczonych p?atkach, które opadaj? na wieczór. Ta pi?kna , niepozorna ro?linka ma niesamowite w?a?ciwo?ci lecznicze.

Czystek bogaty jest w naprawd? du?e ilo?ci polifenoli- napar z czystka zawiera trzy razy wi?ksza ilo?? polifenoli, ani?eli zielona herbata, uchodz?ca za ich doskona?e ?ród?o. Polifenole to zwi?zki fenolowe, które maj? dzia?anie antyoksydacyjne oraz wzmacniaj?ce odporno??, unieszkodliwiaj? tak?e wolne rodniki. Czystek w przeciwie?stwie do zielonej herbaty nie zawiera teiny, teofiliny ani teobrominy. Napar z czystka mo?e pic ka?dy, nawet kobiety w ci??y oraz dzieci od trzeciego miesi?ca ?ycia.

Regularne picie naparu z czystka niesie za sob? niesamowite korzy?ci. Przede wszystkim, jak wspomniano na pocz?tku czystek ma w?a?ciwo?ci antywirusowe. Badania wykazuj?, ?e czystek jest bardzo skuteczny w zwalczaniu zapalenia górnych dróg oddechowych, a tak?e ?wietnie radzi sobie z przezi?bieniami. Ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci antyhistaminowe oraz przeciwgrzybiczne, czystek zwalcza choroby zwi?zane z namno?eniem si? bakterii i grzybów, takie jak: egzemy, opryszczka, ?upie?, ?uszczyca czy grzybice skóry. Cz?sto przynosi dobre efekty, gdy terapia antybiotykowa przestaje by? skuteczna. Antybakteryjne dzia?anie czystka wp?ywa tak?e na higien? i zdrowie jamy ustnej. Dzia?a odka?aj?co, od?wie?aj?co, a tak?e wybiela z?by. Chroni szkliwo przed dzia?aniem kwasów oraz bierze udzia? w remineralizacji z?bów. Napar z czystka nale?y stosowa?, w tym przypadku jak p?yn do p?ukania. Ponadto czystek dzia?a neutralizuj?co na kr?tka boreliozy, pozytywnie wp?ywaj?c na terapi? chorych na borelioz?, a tak?e chroni? przed zaka?eniem t? chorob?.

Zapach czystka odstrasza kleszcze, komary i inne owady. Wywar z niego mo?na tak?e podawa? zwierz?tom, aby je uchroni? przed insektami, w tym celu zaleca si? wetrze? wywar z czystka w sier?? pupila. Picie naparu z czystka powinno by? rutyn? dla ka?dej osoby, która pali papierosy lub które s? nara?one na posiadanie nadmiaru metali ci??kich w organizmie, takich jak o?ów, kadm czy rt??. Czystek wi??e toksyczne substancje i pomaga w usuni?ciu ich z organizmu. Napar z tego zio?a dzia?a tak?e alkalizuj?co na krew- czyli pro?ciej mówi?c odkwasza organizm, usuwa toksyny. Ma to tak?e wp?yw na zapach organizmu.

Po kilku tygodniach picia czystka zauwa?alna jest zmiana w wydzielanym pocie, jest on mniej ostry i nieprzyjemny. Antyoksydacyjne w?a?ciwo?ci czystka nios? za sob? jeszcze jedna korzy??, a mianowicie dzia?a odm?adzaj?co. Substancje zawarte w czystku obni?aj? aktywno?? kolagenezy, enzymu który jest odpowiedzialny za rozk?ad kolagenu, a tym samym powstrzymuj?c proces starzenia si? skóry.

nike air max weiß damen