Ka?da kobieta, niezale?nie od wieku, ma w sobie co? z o?miolatki, która przebieraj?c si? w ubrania swojej mamy i wykorzystuj?c jej kosmetyki, wyobra?a sobie, ?e jest ksi??niczk?. W swojej wyobra?ni widzi t?umy poddanych, zapatrzonych w ni? jak w obrazek, poniewa? jest najpi?kniejsza i wygl?da po prostu zniewalaj?co. Niewa?ne, ile mamy lat i gdzie pracujemy, my, kobiety, lubimy si? podoba?. Niekoniecznie m??czyznom – najcz??ciej po prostu samym sobie. Makija? jest nieod??czn? cz??ci? naszego codziennego wygl?du. Wiele z nas po prostu nie wyobra?a sobie wyj?cia z domu bez aplikacji na twarz odpowiednich kosmetyków. Bardzo cz?sto jednak nasz makija? bywa powodem spi?? w miejscu pracy, gdzie najcz??ciej wymaga si? od kobiet profesjonalizmu. Nie znaczy to oczywi?cie, ?e mamy w?drowa? do pracy z twarz? wygl?daj?c? jak z horroru o zombie. Wystarczy, aby?my zapami?ta?y kilka wskazówek dotycz?cych makija?u w miejscu pracy, aby?my czu?y si? dobrze ze swoim wygl?dem, za? pracodawcy i wspó?pracownicy traktowali nas z nale?ytym szacunkiem.

Przede wszystkim, makija? do pracy powinien by? delikatny. Sztuk? jest podkre?li? walory swojej urody, jednocze?nie nie czyni?c ich wulgarnymi. Podoba Ci si? kszta?t Twoich ust? Podkre?l je delikatnie jasn? pomadk? lub b?yszczykiem. Pami?taj, by ostr? czerwie? zostawi? na wieczorn? randk?. Nikomu nie kojarzy si? ona z profesjonalizmem.

Postaw na naturalno??. Delikatny, roz?wietlaj?cy podk?ad, który nada Twojej twarzy blasku, doskonale sprawdzi si? w warunkach pracy. Pami?taj równie? o odpowiednim zmatowieniu swojej twarzy oraz zakryciu niedoskona?o?ci. Stres, wysoka temperatura – wszystko to mo?e wywo?ywa? zaczerwienienie naszej twarzy, z którym warto walczy?.

Je?eli lubisz podkre?la? wygl?d swoich oczu, zrób to tuszem do rz?s, ewentualnie jasn?, niewidoczn? kredk?. Grube, czarne kreski wokó? oczu ju? dawno przesta?y by? modne, a kolorowe cienie do powiek na pewno nie b?d? odebrane dobrze przez Twojego pracodawc?. Za to idealnie sprawdz? si? na wakacjach! air max