Select Page

Kategoria: Nasz organizm

Zalety wynikające z pływania

Ka?dy z pewno?ci? powie, ?e sport to zdrowie. Umiarkowana aktywno?? fizyczna jest potrzebna, aby utrzyma? organizm w dobrej formie. W niektórych jednak przypadkach istniej? przeciwwskazania zdrowotne czy inne ograniczenia uniemo?liwiaj?ce uprawiania pewnych dyscyplin sportowych.  Doskona?? alternatyw? w takim przypadku jest p?ywanie. Ten rodzaj aktywno?ci fizycznej jest przede wszystkim bezpieczny. Nie ma przeciwwskaza? do p?ywania, ani ogranicze? wiekowych czy tez sprawno?ciowych. Je?li uprawia si? inn? dyscyplin? sportu, to p?ywanie jest równie? bardzo dobrym sposobem na regeneracj? mi??ni. Przede wszystkim rozlu?nia je, odpr???, a woda delikatnie masuje. To tak?e doskona?e rozwi?zanie dla osób prowadz?cych siedz?cy tryb ?ycia, które zazwyczaj równocze?nie cierpi?...

Read More

Typy urody

Kupuj?c ubrania czy kosmetyki cz?sto pod?wiadomie i zupe?nie automatycznie wybieramy to, co do nas najbardziej pasuje. Jednak analiza takich cech naszego wygl?du jak kolor oczu, cera oraz kolor w?osów mo?e pomóc w okre?leniu, jakim jest si? typem urody i co wi?cej, co zgodnie z danym typem b?dzie dla nas najbardziej odpowiednie. Podzia? typów urody na pory roku zapocz?tkowa? w latach 20-tych XX wieku pochodz?cy ze Szwajcarii malarz Johannes Itten i zgodnie z tym podzia?em wyró?niamy: wiosn?, lato, jesie? oraz zim?. Wiosna kojarzy si? z pierwszymi ciep?ymi nocami i taki te? jest ten typ urody. Panie wpisuj?ce si? w typ...

Read More

Lecznicze właściwości czystka

Wspania?e w?a?ciwo?ci czystka by?y znane ju? w staro?ytno?ci, ale dopiero od nie dawna sta? si? szalenie popularny i przezywa prawdziwe odrodzenie. Cistus ladaniferus jest krzewem rosn?cym w Basenie Morza ?ródziemnego i Azji Zachodniej, najcz??ciej na zboczach wzgórz- st?d te? czystek zwany jest skaln? ró??. Osi?ga wysoko?? od 60 do 100 cm, jego kwiaty s? zazwyczaj ró?owe lub bia?e, spodeczkowate o delikatnych, pomarszczonych p?atkach, które opadaj? na wieczór. Ta pi?kna , niepozorna ro?linka ma niesamowite w?a?ciwo?ci lecznicze. Czystek bogaty jest w naprawd? du?e ilo?ci polifenoli- napar z czystka zawiera trzy razy wi?ksza ilo?? polifenoli, ani?eli zielona herbata, uchodz?ca za ich...

Read More

Sekret pielęgnacji Azjatek

Patrz? na zdj?cie Azjatki. Jest pi?kna i u?miechni?ta. Patrz? i nie jestem w stanie okre?li? jej wieku. Mo?e mie? osiemna?cie lat, cho? równie dobrze mo?e by? ko?o trzydziestki. Ma?o tego. Ka?da Azjatka tak wygl?da- to znaczy tak, jakby nie mia?a wieku. Wiele kobiet pewnie zastanawia?o si? tak jak ja, jak to mo?liwe i przypisywa?o zas?ug? pi?knego wygl?du genom. Okazuje si?, ?e to raczej kwestia drugorz?dna. Sekret bowiem tkwi w odpowiedniej piel?gnacji i systematyczno?ci. Azjatki w przeciwie?stwie do Europejek doskonale z znaj? zasad?, ?e lepiej zapobiega?, ni? leczy?, zatem zamiast zakrywa? twarz ci??kimi, mocno krytymi podk?adami skupiaj? si? na dog??bnej,...

Read More

Vichy?

Vichy to francuska firma za?o?ona w 1931 roku specjalizuj?ca si? w produkcji naturalnych dermokosmetyków. Obecnie jest jedn? z marek koncernu kosmetycznego L’Oréal. Vichy to marka o d?ugiej tradycji i stale rozwijaj?cym si? zapleczu naukowo-badawczym. Dermokosmetyki francuskiego producenta tworzone na bazie bogatej w sole mineralne i oligoelementy wody termalnej z uzdrowiska Vichy ciesz? si? du?ym uznaniem w?ród dermatologów i kosmetologów na ca?ym ?wiecie. Nasycona minera?ami woda termalna zawdzi?cza swoj? wyj?tkowo?? w?drówce przez krystalicznie czyste wn?trza wulkanów w rejonie Owernii. Jej szczególne dzia?anie zosta?o udowodnione przez szereg testów przeprowadzonych pod kontrol? dermatologiczn? na próbie osób o ró?nych rodzajach skóry – nawet...

Read More