Nadnercza nale?? do gruczo?ów wydzielania wewn?trznego, s? to dwa niewielkie narz?dy na szczycie nerek, kszta?tem przypominaj?ce piramidy, sk?adaj? si? one z kory oraz rdzenia. Nadnercza odpowiedzialne s? z produkcj? hormonów, dlatego te? jakiekolwiek zmiany nowotworowe w nadnerczach maj? tym samym wp?yw na poziom hormonów nadnerczy, przysadki i podwzgórza.

Nowotwór nadnerczy jest bardzo rzadko spotykany, zasadniczo ro?nie on w sposób nieinwazyjny, naciekaj?c na inne tkanki i narz?dy, a tak?e daj?c przerzuty do w?troby czy p?uc. Objawy nowotworu nadnerczy uzale?nione s? od czynno?ci hormonalnej guza.

Za niepokoj?ce objawy nale?y uzna? przede wszystkim przyrost wagi, zanikanie mi??ni, pojawienie si? fioletowych linii na brzuchu, okr?g?a twarz oraz coraz cie?sza skóra, mog?ca ?wiadczy? o pojawieniu si? zespo?u Cushinga. Ponad to nale?y zwróci? uwag? na pojawienie si? typowych zmian i symptomów ?wiadcz?cych o androgenizacji zw?aszcza u kobiet, to jest pojawienie si? zarostu, zarówno na twarzy jak i na ciele, obni?enie tembru g?osu, zanik ryzów twarzy , a tak?e zanik miesi?czki. Cz?sto wyst?puje tak?e ból g?owy, os?abienie mi??ni, ko?atanie serca oraz konfuzja.

W celu zdiagnozowania nowotworu nadnerczy przeprowadza si? wiele bada?. Podstawowych badaniem jest laboratoryjne nadanie krwi oraz moczu. Zazwyczaj wykonuje si? równocze?nie badania obrazowe brzucha to jest tomografi? komputerow? brzucha lub te? rezonans magnetyczny. W niektórych przypadkach przeprowadza si? biopsj? nadnerczy. Podczas badania materia? pobiera si? zazwyczaj tylko z jednego nadnercza. Badania obrazowe pozwalaj? natomiast na stwierdzenie czy nie ma przerzutów na inne organy, a tak?e czy mo?liwe jest chirurgiczne usuni?cie nowotworu. Guzy w nadnerczach rozpoznane na wczesnym etapie choroby s? mo?liwe do ca?kowitego wyleczenia.

Zazwyczaj jednak zdiagnozowanie choroby jest zbyt pó?ne, co zasadniczo mniejsza szanse na powodzenie przeprowadzanego leczenia. Szanse na wyleczenie pacjenta ma równie? wiek pacjenta.

cgparkashop