Natura ofiaruje nam wiele dobrodziejstw to jest wiele produktów ro?linnych, które maj? zbawienny wp?yw na nasze zdrowie. Olej kokosowy ma niew?tpliwie wiele walorów, zarówno smakowych jak i zapachowych, a tak?e wiele zastosowa?. Mo?na go stosowa? zarówno w kuchni, piel?gnacji, a nawet w celach leczniczych. Ca?y sk?ad oleju kokosowego sprawia, ?e jest on istn? bomb? witaminow? oraz naturalnym sprzymierze?cem naszego organizmu.

Olej kokosowy jest nie zast?piony w walce z nadwag?. Jest to dobra informacja zw?aszcza dla osób z insulinoodporno?ci?. Olej pomaga pozby? si? t?uszczu odk?adaj?cego si? w okolicach brzucha i po?ladków-wed?ug bada? wystarczy spo?ywa? oko?o 30 mililitrów dziennie, aby dostrzec efekty.  Ponadto wiele bada? wykazuje, ?e olej kokosowy ma niezwyk?y wp?yw  na schorzenia uk?adu nerwowego oraz stymuluje mózg- u osób cierpi?cych na Alzheimera stosowanie oleju kokosowego znacznie ?agodzi objawy choroby.

Olej kokosowy jest tak?e niezrównanym ?rodkiem ?agodz?cym i goj?cym. Dezynfekuje rany oraz sprawia, ?e goj? si? one szybciej, wspomaga tak?e proces stymulacji w?ókien kolagenowych, dzia?a koj?co przy uk?szeniach na przyk?ad komara. Olej ten jest równie? niezast?piony w walce z ró?nego rodzaju zaka?eniami grzybiczymi. Ma w?a?ciwo?? antywirusowe i bakteriobójcze. Olej kokosowy niszczy wirusy HIV, HTLV-1, oczyszcza organizm z tasiemca czy innych paso?ytów, zabija wirusy powoduj?ce gryp?, opryszczk?, odr?, AIDS, zapalenie w?troby. Stosowanie oleju kokosowego pozwala tak?e wyeliminowa? takie schorzenia jak zaka?enie Candida Albicans oraz  tak zwan? „stop? sportowca”.

Ponadto ma w?a?ciwo?ci od?wie?aj?ce i oczyszczaj?ce.  Pomaga zachowa? zdrowie jamy ustnej, rozja?nia tak?e z?by  oraz od?wie?a oddech.  Niszczy tak?e bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy. Zaleca si? mycie z?bów olejem kokosowym z odrobin? sody oczyszczonej.  W po??czeniu z olejem eukaliptusowym mo?e pomóc w leczeniu przezi?bienia. canada goose sale damen