Szacuje si?, ?e mo?e mie? j? nawet dziewi??dziesi?t pi?? procent doros?ych., a co wi?cej, ma j? tak?e ponad po?owa kilkuletnich dzieci. Na szcz??cie, próchnicy mo?na zapobiega? oraz skutecznie j? leczy?. Próchnica jest procesem chorobowym i polega na demineralizacji z?ba lub z?bów, który w konsekwencji prowadzi do rozpadu tak zwanej struktury z?ba.

Naturalnym stanem rzeczy jest, ?e w jamie ustnej znajduj? si? bakterie, przy czy wi?kszo?? z nich nie jest dla cz?owieka szkodliwa. Istnieje rodzaj bakterii, wp?ywaj?cy na stan uz?bienia cz?owieka i powoduj?cy w?a?nie próchnic?, a mianowicie bakterie z gatunku Streptococcus mutans. To bakterie, które rozk?adaj?c cukry, produkuj? one kwasy organiczne. Kwasy te obni?aj? naturalne pH w jamie ustnej, wskutek czego dochodzi do demineralizacji szkliwa, to jest rozpuszczania oraz wyp?ukiwania jonów wapnia. Podczas up?ywu czasu powierzchnia szkliwa staj? si? porowata oraz zaczyna pojawia? si? bia?a matowa plama, która w zasadzie jest pierwsz? oznaka próchnicy, która mo?e cienie?, zw?aszcza od jedzenia.

W przypadku zaniedbania i nie wystarczaj?co szybkiej konsultacji z dentyst?, miejsce to b?dzie ulega? degradacji. Bakterie b?d? przenika? w g??b z?ba, niszcz?c z?by, tworz?c w rezultacie dziur? zwan? ubytkiem próchniczym. Zaawansowana oraz zaniedbana próchnica niestety bardzo cz?sto ko?czy si? leczeniem kana?owym. Na szcz??cie oznacza to, ?e nie ma konieczno?ci ekstrakcji chorego z?ba, jednak po takim leczeniu jest on martwy, przez co bardziej podatny na u?amania i ukruszenia.

Próchnic? z?bów mo?na leczy? na dwa sposoby, to jest stosuje si? w zale?no?ci od stopnia zaawansowania próchnicy. Próchnic? pocz?tkow?, w postaci niewielkich odwapnie? leczy si? poprzez remineralizacj?. Polega ona na na?o?eniu przez dentyst? pod dok?adnym oczyszczeniu na chore miejsce zwi?zek fluoru w postaci lakieru lub ?elu. Zabieg nale?y powtarza? w celu nadbudowania odwapnionego miejsca. Kolejnym sposobem jest plombowanie, nawet je?li ubytek jest bardzo ma?y- dentysta usuwa dok?adnie chor? tkank? za pomoc? wiert?a, a po czym wype?nia ubytek plomb?.

michael kors handtasche sale