Dla znacznej wi?kszo?ci osób siebie jest bardzo wa?ne, przy czym g?ównie nacisk k?adzie si? na mo?liwie jak najd?u?szym zatrzymaniu up?ywaj?cego czasu oraz starzenia si?. Poza suplementacj? oraz u?ywaniem kosmetyków warto do swojej diety w??czy? produkty, które s? bogate w naturalne przeciwutleniacze. Antyoksydanty, bo tak si? inaczej nazywaj?, maj? na celu neutralizowanie nadmiernej ilo?ci wolnych rodników, przez co chroni? organizm przed ró?nego rodzaju chorobami. Najpopularniejszym i znanym przeciwutleniaczem jest witamina C. Bogata w witamin? C dieta, znacznie mniejsza ryzyko wyst?pienia chorób nowotworowych oraz chorób serca. Ponadto ma ona ochronny wp?yw na lipidy.

To dzi?ki witaminie C nie utleniaj? si?, przez co zmniejsza si? ryzyko zachorowania na schorzenia uk?adu sercowo- naczyniowego. Gdzie znale?? przeciwutleniacze? Doskona?ym ich ?ród?em witaminy C jest czerwona papryka, czarne porzeczki, kapusta, natka pietruszki oraz oczywi?cie cytrusy. Kolejnym doskona?ym antyoksydantem jest witamina A, której niedobór powoduje pogorszenie wzroku oraz spadek odporno?ci organizmu. Dobrym ?ród?em tej witaminy s? t?uste ryby, ?ó?tka oraz mas?o.

Silnym przeciwutleniaczem s? antocyjany, nale??ce do polifenoli, które odpowiadaj? za wzmacnianie naczy? krwiono?nych, obni?enie ci?nienia krwi oraz cholesterolu, a tak?e wp?ywaj? korzystnie na wzrok. Ich najlepszym ?ród?em jest aronia, ciemne winogrona oraz jagody. Bardzo silnym przeciwutleniaczem jest równie? likopen, który pozytywnie wp?ywa na wzmocnienie uk?adu odporno?ciowego, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór ?o??dka, prostaty, jamy ustnej oraz prze?yku, oraz dróg rodnych i p?cherza moczowego.

G?ównie znajduje si? on w pomidorach oraz wszelkich jego przetworach, a tak?e w arbuzach, czerwonych grejpfrutach i morelach. Dobrym przeciwutleniaczem jest tak?e luteina, która ma niezwykle korzystny wp?yw na serce. Obni?a tak?e ryzyko wyst?pienia raka piersi oraz od?ywia siatkówk? oka, zapobiegaj?c wszelkim chorobom narz?du wzroku. Luteina wyst?puje w warzywach li?ciastych takich jak jarmu?, szpinak, roszponka, natka pietruszki oraz sa?aty.

canada goose kinder