Anemia powszechnie kojarzona jest osobami bardzo szczup?ymi, o wiotkiej budowie oraz bardzo bladej skórze. Jest jednak wiele rodzajów anemii, mo?na j? szybko wyleczy?. Nie nale?y jej bagatelizowa?, gdy? cz?sto stanowi objaw innych chorób, w tym tak?e tych niebezpiecznych.

Niedokrwisto??, bo tak w?a?ciwie nazywa si? schorzenie potocznie zwane anemi? to stan patologiczny. Patologiczny, poniewa? dochodzi w nim do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek oraz poziomu hemoglobiny we krwi, a tak?e wska?nika zwanego hematokrytem. O wyst?pieniu anemii mo?emy mówi?, je?eli warto?ci wymienionych sk?adników krwi spadn? o wi?cej ni? dwa od normy. Objawy anemii zale?? przede wszystkim or jej rodzaju. Jest jednak istnieje pewna grupa symptomów charakterystycznych i wspólnych dla anemii.

O niedokrwisto?ci ?wiadczy? mo?e wymieniana wcze?niej blado?? skóry, spadek sprawno?ci ruchowej po??czony z pojawianiem si? zadyszki, ponadto wyst?pi? mo?e tak?e apatia, wzmo?ona senno??, mroczki przed oczami, szumy w uszach, jak równie? p?ytki oddech. Ponadto mog? wyst?powa? miej charakterystyczne objawy jak problemy z koncentracj?, stany depresyjne, stany podgor?czkowe, omdlenia oraz dolegliwo?ci bólowe w okolicach serca.

Diagnostyka niedokrwisto?ci opiera si? na wykonaniu bada? laboratoryjnych to jest badanie morfologi krwi obwodowej, w którym obserwuje si? zmniejszon? liczb? krwinek czerwonych, hemoglobiny oraz hematokrytu. Normy krwinek czerwonych to dla kobiet 3,5-5,2 mln na mm sze?cienny oraz 4,2-5,4 mln na mm sze?cienny dla m??czyzn. Natomiast w odniesieniu do hemoglobiny, czyli bia?ko wyst?puj?ce w krwinkach czerwonych, które nadaje czerwon? barw? krwince norma wynosi  u kobiety 12–16 g/dl, u m??czyzn 14–18 g/dl. Dla hematokrytu, czyli stosunku obj?to?ci elementów morfotycznych krwi do obj?to?ci pe?nej krwi  oznaczanego skrótem Hct normy wynosz? dla kobiet 35–47% oraz dla m??czyzn 42–52%.

Dobr? wiadomo?ci? jest, ?e przy anemii wa?na i skuteczna jest profilaktyka. Najwi?ksza rol? odgrywa tu dieta oraz szybkie diagnozowanie ewentualnych problemów z przewodem pokarmowym lub drogami rodnymi u kobiet, a tak?e wykonywanie bada?. canada goose jacke herren