Ludzki narz?d odpowiedzialny za s?yszenie podobnie jak wzrok ulega zu?ywaniu. Co wi?cej, szacuje si?, ?e pogorszenie s?uchu dotyczy ogó?u ludzko?ci i pogarsza si? z roku na rok. S?uch zaczyna si? starze? oko?o trzydziestego lub czterdziestego roku ?ycia. W tedy przestajemy s?ysze? przede wszystkim wysokie tony, o wy?szej cz?stotliwo?ci, a nast?pnie ni?sze, w konsekwencji zaczynaj?c mie? problem ze zrozumieniem mowy.

Oczywi?cie jest to wszystko sprawa bardzo indywidualna- u jednych problemy ze s?uchem pojawi? si? stosunkowo szybko, a u innych du?o pó?niej. Zale?y to w du?ej mierze do tego czy byli?my nara?eni na du?y ha?as. Nawet bardzo m?ode  osoby mog? mie? problemy ze s?yszeniem, je?eli s? niego nara?one- na przyk?ad pracuj?c z narz?dziami emituj?cymi jednostajne, g?o?ne d?wi?ki. Jednak?e bardzo cz?sto cz?owiek sam przyczynia si? do uszkodzenia s?uchu poprzez zbyt g?o?nie s?uchanie telewizora, muzyki, a zw?aszcza muzyki s?uchanej na s?uchawkach wtykanych w uszy.

S?uch uszkodzi? mog? tak?e niektóre leki, tak zwane leki ototoksyczne, czyli niektóre antybiotyki, diuretyki, niesterydowe leki przeciwzapalne i leki cytostatyczne. Do tej grupy nale?y zaliczy? niegdy? bardzo popularn? oraz ch?tnie stosowana przez lekarzy Gentamycyn?.  Niedos?uch mo?e by? tak?e uwarunkowany genetycznie. Problemów se s?uchem nie mo?na bagatelizowa?. Je?eli nagminnie zdarza nam si? czego? nie s?ysze?, a co wi?cej sprawiam nam to pewnien dyskomfort to powinni?my jak najszybciej uda? si? do otolaryngologa, który ustali przyczyn? problemu.

Nale?y pami?ta?, ?e niedos?uch je?eli trwa on zbyt d?ugo, mo?e do?? do zmian w mózgu- to jest zmian trwa?ych, nieodwracalnych, dlatego tak wa?na jest szybka reakcja pacjenta. Z tego te? powodu tj trwa?ego uszkodzenia s?uchu, niedos?uch nie podlega leczeniu farmakologicznemu, mo?na go jedynie korygowa? dora?nie podobnie jak w przypadku wzroku. Do korekcji i poprawy s?yszalno?ci stosuje si? do?? popularne ju? oraz dyskretne aparaty s?uchowe oraz bardziej zaawansowane implanty ?limakowe. michael kors tasche