Zdrowy ludzki kr?gos?up ma naturalne fizjologiczne krzywizny i kszta?t litery „S” . Zatem naturalne jest wyst?powanie lordozy oraz kifozy. Lordoza to wygi?cie kr?gos?upa do przodu, w stron? brzuszn?. Wyst?puje ona w odcinku szyjnym oraz l?d?wiowym. Je?li wygi?cie jest zbyt pog??bione, to mamy do czynienia ze skrzywieniem kr?gos?upa zwanym hiperlordoz? lub inaczej plecami wkl?s?ymi. Pog??bianie si? lordozy najcz??ciej dotyczy odcinka l?d?wiowego i post?puje stopniowo. Osoba cierpi?ca na pog??biana lordoz? wygl?da jakby nadmiernie si? prostowa?a, a patrz?c na ni? z boku mo?na zauwa?y?, ?e jej plecy s? wkl?s?e, brzuch jest wypi?ty ku przodowi, a a po?ladki bardziej uwypuklone.

Przyczyn? powstawania hiperlordozy najcz??ciej jest niezachowywanie prawid?owej postawy oraz brak ruchu. Mo?e by? ona jednak tak?e nast?pstwem innych schorze?, np. kifozy pog??bionej lub urazów, a tak?e takich schorze? jak krzywica, zanik mi??ni czy chorób zwyrodnieniowych kr?gos?upa. Kifoza to wygi?cie kr?gos?upa ku ty?owi. Wyst?puje w odcinku piersiowym oraz krzy?owym.

Nadmierne wygi?cie ku ty?owi nazywamy kifoz? pog??bion?, potocznie nazywane równie? garbem. W tym przypadku górna cz??? pleców jest zauwa?alnie zaokr?glona lub wystaj?ca, równie? z zaokr?glonymi ramionami. Pog??biona kifoza mo?e utworzy? si? w wyniku s?abo?ci górnych mi??ni pleców, osteoporozy, artretyzmu i chorób zwyrodnieniowych, a tak?e przy nie w?a?ciwej postawie-w wyniku starzenia si? organizmu. Pog??biona kifoza mo?e stwarza? ból, ze wzgl?du na nadmierny nacisk na kr?gos?up, a tak?e powodowa? problemy z oddychaniem. Skolioza jest patologi? kr?gos?upa zwan? te? skrzywieniem bocznym kr?gos?upa. Do zmian mo?e dochodzi? w p?aszczy?nie strza?kowej- kifoskolioza, oraz poziomej, czyli rotacji kr?gów. Skolioza powoduje widoczne zaburzenia postawy cia?a takie jak, garb ?ebrowy po jednej stronie cia?a, asymetryczny usytuowanie ?opatek, a tak?e ramion czy uwypuklenie kr?gos?upa l?d?wiowego. Wybór metody leczenia skoliozy odbywa si? na podstawie podzia?u skolioz wed?ug k?ta Cobba.

michael kors tasche sale