Jest wiele przyczyn bólu stawów. Mog? one wynika? zarówno poprzez oddzia?ywanie czynników zewn?trznych, jak i czynników wewn?trznych, maj?cych swoje ?ród?o w organizmie cz?owieka. Ból stawów jest bardzo uporczyw? dolegliwo?ci?, mog?c? utrudnia? codzienne funkcjonowanie.

W zale?no?ci od przyczyny mo?e on nasila? si? rano, op odpoczynku nocnym, po zbyt d?ugim stanie spoczynku lub tez po bardzo intensywnej aktywno?ci fizycznej. Najbardziej powszechn? przyczyna bólu w obr?bie stawu jest choroba zwyrodnieniowa stawów, która pojawia si? w wyniku zu?ycia struktur stawu- czyli wyeksploatowaniu stawu.

Charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej jest nasilenie bólu po d?ugotrwa?ym wysi?ku. Najcz??ciej dotyka ona du?ych stawów takich jak stawy biodrowe, kolanowe oraz kr?gos?upa.  Cho? mówi si?, ?e sport to zdrowie, prozaicznie on tak?e mo?e by? przyczyn? bólu stawów. Niektóre dyscypliny sportu na przyk?ad takie jak bieganie zbyt obci??aj? stawy- w tym wypadku kolanowy, podobnie tenis ziemny, który oprócz nacisku na kolana znacznie obci??a stawy ?okciowe-powoduj?c tak zwany zespó? „?okcia tenisisty”.

Niestety za ból stawów mog? by? tak?e odpowiedzialne uwarunkowanie genetyczne, a  zatem dane struktury stawowe mog? by? po prostu s?absze. Je?li w rodzinie wyst?puj? takie przypadki, warto po?o?y? nacisk na profilaktyk? stawów. Pojawienie si? bólu w obszarze danego stawu mo?e mie? tak?e z wi?zek z powa?nym schorzeniem jakim jest RZS- reumatoidalne zapalenie stawów, które jest schorzeniem przewlek?ym. Atakuje g?ównie stawy w d?oniach i ?okciach.

U pod?o?a reumatoidalnego zapalenia stawów le?y stan zapalny, pojawiaj?cy si? najcz??ciej pomi?dzy trzydziestym, a sze??dziesi?tym rokiem ?ycia i w du?ej wi?kszo?ci przypadków odtyka on kobiet. Choroba ta jest zwi?zana przede wszystkim z bólem stawów oraz obrz?kiem, ale bardzo cz?sto dochodzi do zmian w obr?bie struktur kostnych- wyst?puje sztywno?? palców, nienaturalne wykr?canie palców, a tak?e znaczne ograniczenie w ruchomo?ci oraz mo?liwo?ci chwytania. canada goose outlet