Coraz wi?cej kobiet szuka skutecznych sposobów, dzi?ki którym ich skóra b?dzie odpowiednio nawil?ona. Dzi?ki temu skóra b?dzie promieniowa?a i d?u?ej b?dzie wygl?da?a m?oda. Najwa?niejsze, aby nasza skóra by?a zdrowa.

Podstaw? jest odpowiednie oczyszczanie skóry. Nale?y dok?adnie usun?? makija?, ale tak?e substancje i zwi?zki chemiczne. Koreanki robi? to w kilku etapach. Oczyszczanie skóry sk?ada si? z kilku faz: oczyszczanie olejem i piank?, peeling i tonizowanie. Wbrew pozorom nie zajmuje to du?o czasu. Trzeba tylko doj?? do wprawy. Dla Europejek proces ten wydaje si? nieprawdopodobny. Wi?kszo?? z nas, chce jak najszybciej si? po?o?y? wieczorem.

Koreanki niezwyk?? wag? przywi?zuj? do nawil?ania skóry. Od w?a?ciwego nawil?ania zale?y kondycja naszej skóry. Gdy zako?czymy proces oczyszczenia skóry nale?y jak najszybciej na?o?y? krem. Co wi?cej, wed?ug Koreanek nie powinny?my wyciera? buzi do sucha r?cznikiem, bo im bardziej jest wilgotna (ale nie mokra) w momencie aplikacji kolejnego produktu, tym lepiej.

Sk?adniki aktywne zawarte w kosmetykach zdecydowanie lepiej przedostaj? si? przez warstw? rogow? naskórka, gdy jest ona wilgotna! Zaskakuj?ce? Nie dla Koreanek. Produkty nawil?aj?ce zazwyczaj tworz? na skórze film, którego zadaniem jest zatrzymywa? w g??bszych warstwach wod?. Je?li aplikujemy je na wilgotn? skór?, oprócz dobroczynnych sk?adników przy okazji zamykamy w niej wi?cej wody. Wilgotna skóra lepiej ch?onie i zarazem zatrzymuje w sobie dobroczynne elementy nawil?aj?ce, dzi?ki czemu mo?emy by? pewne, ?e maksymalnie wykorzystujemy potencja? stosowanego kosmetyku.

Azjatki wysz?y z za?o?enia, ?e zamiast maskowa? niedoskona?o?ci, mo?na dba? o skór? w taki sposób, aby by?o ich jak najmniej. Pozwoli to nam cieszy? zdrow? skór?. Przeci?tna Koreanka czy Japonka wydaje znacznie wi?cej pieni?dzy na kosmetyki piel?gnacyjne ni? przeci?tna Europejka, która koncentruje si? na kosmetykach do makija?u. Europejki wol? na?o?y? grub? warstw? makija?u, zamiast zadba? o zdrow? i g?adk? cer?.

Mieszkanki Azji Wschodniej w przeciwie?stwie do Europejek nie przepadaj? za s?o?cem. Chroni? twarz przed promieniowaniem UV, które powoduje starzenie skóry oraz alergie i zaburzenia pigmentacji (plamy i przebarwienia). W okresie letnim stosuj? wi?c kremy z filtrami. Niemal ka?dy krem korea?ski/japo?ski BB ma wysoki filtr przeciws?oneczny.

O skór? nale?y dba? systematycznie. Nie powinni?my k?a?? si? w makija?u. Pozwoli nam to cieszy? si? zdrow? skór?. Dzi?ki temu b?dziemy mniej wydawa? na kosmetyki tuszuj?ce wszelkie niedoskona?o?ci. nike air max günstig