Pod wy?ej wymienion?, z?owieszczo brzmi?c? nazw? kryje si? nic innego jak przypad?o?? zwana lunatykowaniem. Przez niektórych traktowana z przymru?eniem oka, przypad?o?? ta by?a opisywana bardzo wcze?nie, bo ju? za czasów Hipokratesa. Najcz??ciej dotyka ono dzieci oraz m?odzie? pomi?dzy czwartym, a dwunastym rokiem ?ycia.

Sk?d si? bierze?

Czy nale?y si? tym martwi??

Czy mo?na si? z lunatykowania wyleczy??

Przyczyny lunatykowania nie s? do ko?ca znane, uwa?a si? jednak, ?e istotne znaczenie mo?e mie? tendencja genetyczna oraz czynniki fizjologiczne, ?rodowiskowe i medyczne. W odniesieniu do czynników wrodzonych, to jest genetycznych zaobserwowano, ?e lunatykowanie cz??ciej pojawia si? u bli?ni?t jednojajowych, a tak?e u osób których krewny pierwszego stopnia miewa? w przesz?o?ci epizody chodzenia we ?nie. Powszechnymi czynnikami ?rodowiskowymi s? takie przyczyny jak brak snu, gor?czka, stres, a tak?e niedobór magnezu lub zatrucie alkoholem. Przyczyn? mog? by? równie? niektóre leki – na przyk?ad ?rodki nasenne.

Do czynników fizjologicznych zalicza si? mi?dzy innymi ci??? oraz menstruacj?, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodu pokarmowego, astma nocna, a tak?e bezdech senny. Cecha charakterystyczn? tej przypad?o?ci jest, ?e osoba lunatykuj?ca najcz??ciej w ogóle nie pami?ta lunatykowania i cz?sto nie zdaje sobie z niego sprawy. Dochodzi do niego w oko?o trzydziestu do czterdziestu minut od za?ni?cia, w szczycie tak zwanego snu wolnofalowego, podczas którego sen jest bardzo g??boki, a ?wiadomo?? wy??czona.

Osoby cierpi?ce na somnambulizm mog? podj?? pewne dzia?ania, maj?ce na celu prewencj? i ochron? podczas lunatykowania oraz rozlu?nienie przed snem. Lunatykom zaleca si? wprowadzenie ?wicze? relaksacyjno- oddechowych oraz medytacj?, unikanie bod?ców s?uchowych i wzrokowych przed snem, zapewnienie bezpiecznego miejsca snu, a tak?e usuni?cie niebezpiecznych przedmiotów, zabezpieczenie i zamkni?cie drzwi oraz okien. W lunatykowaniu pomocna bywa terapia oraz sp?ycanie snu.

michaelhandtasche