Spastyczno?? to przypad?o?? szczególnie utrudniaj?ca zwyk?e funkcjonowanie cierpi?cych na ni? osób. Nazwa przypad?o?ci pochodzi od greckiego s?owa spasticas, co w dos?ownym t?umaczeniu oznacza wci?ganie, poci?ganie. Jest wiele przyczyn mog?cych w rezultacie powodowa? spastyczno??, czyli najogólniej mówi?c bezwarunkowe, nadmierne napi?cie mi??ni, którym towarzyszy opór podczas próby wykonywania ruchów biernych zaj?tymi patologi? mi??niami.

Cho? w rezultacie spastyczno?? przejawia si? obr?bie mi??ni, to jest ona wynikiem uszkodze? w obr?bie uk?adu nerwowego, a dok?adniej elementów uk?adu odpowiedzialnych za kontrolowanie czynno?ci ruchowych, czyli uszkodze? w obszarze kory mózgowej, drogi korowo- rdzeniowe czy te? samego rdzenia kr?gowego. Uszkodzenia tych obszarów skutkuj? zaburzeniem równowagi pomi?dzy bod?cami, przy czym charakter dominuj?cy zaczynaj? mie? bod?ce, które po prostu pobudzaj? mi??nie do pracy, co natomiast skutkuje skurczem mi??ni orz pojawieniem si? spastyczno?ci. Najcz?stszymi przyczynami pojawienia si? spastyczno?ci jest mi?dzy innymi przebycie urazu w obszarze kr?gos?upa lub ko?czyn, krwawienie do uk?adu nerwowego, stwardnienie rozsiane, nowotwory uk?adu nerwowego, udary oraz mózgowe pora?enie dzieci?ce.

W celu zdiagnozowania spastyczno?ci najcz??ciej przeprowadza si? badania neurologiczne. Oprócz charakterystycznych objawów polegaj?cych na mimowolnym skurczu mi??ni, pojawi? si? równie? mog? takie patologie jak wzmo?enie odruchów ?ci?gnistych czy wyst?powanie odruchów poliklonicznych. Leczenie spastyczno?ci jest o tyle trudne, ?e zmiany w uk?adzie neurologicznym, które w konsekwencji powoduj? spastyczno?? s? zazwyczaj nieodwracalne.

Z tego powodu pacjent niejako jest skazany na leczenie dora?ne i ?agodzenie objawów spastyczno?ci, co z drugiej strony jest niezwykle wa?ne, poniewa? nie leczona spastyczno?? mo?e prowadzi? do trwa?ych przykurczy mi??ni, a tak?e zwi?zanych z nimi deformacjami struktur stawowych oraz kostnych. W leczeniu spastyczno?ci istotna rol? odgrywa rehabilitacja oraz leczenie farmakologiczne, najcz??ciej na bazie ?rodków doustnych. canada goose jacke herren