Sama my?l o tym, ?e jaki? inny ?ywy organizm móg? by si? po?ywia? naszym organizmem przyprawia o dreszcze, prawda? Nie którzy jednak na w?asne ?yczenie przyjmuj? tabletki z paso?ytami, licz?c na szybkie skutki uboczne jakim jest cz?sto drastyczny spadek wagi.

Mowa oczywi?cie o tasiemcu oraz wywo?ywanej przez niego chorobie zwanej tenioz? lub cestodoz?. Tasiemiec jest paso?ytem wyst?puj?cym w postaci uzborojonej oraz nieuzbrojonej.  ?ywicielem po?rednim dla tasiemca uzbrojonego jest ?winie, a dla nieuzbrojonego byd?o. W mi??niach tych zwierz?t zw?aszcza w cz??ciach mi?dzy?ebrowych oraz pod?uchwowych znajduj? si? larwy tasiemca, tak zwane w?gry  Tasiemiec jest najd?u?szym paso?ytem. Mo?e on osi?ga? d?ugo?? od czterech do dziesi?ciu metrów d?ugo?ci i mie? oko?o cztery tysi?ce cz?onów, które  powstaj? przez podzia? szyjki. Ostatecznym ?ywicielem tych paso?ytów staj? si? ludzie, zarówno doro?li jak i dzieci.

Cz?owiek zara?a si? tasiemcem  spo?ywaj?c mi?so, które jest zara?one larwami tego paso?yta. Najcz??ciej dochodzi do tego podczas spo?ywania surowego lub niedosma?onego mi?sa na przyk?ad tatara, czy te? krwistego befsztyku. Pod wp?ywem ludzkich soków trawiennych, larwy te wychodz? z otoczek i przyczepiaj? si? do ?cian jelita, przewa?nie cienkiego, gdzie si? rozwijaj? a? do doros?ego osobnika.

Tasiemiec mo?e ?y? tak d?ugo, jak ?yje jego nosiciel. Oprócz oczywistych wzgl?dów zaka?enie tasiemcem jest o tyle niebezpieczne dla cz?owieka, ?e larwy tasiemca mog? przenikn?? przez b?ony ?luzowe jelita i dosta? z krwi? do mózgu, mi??ni, czy tez oczu. Objawami towarzysz?cymi tasiemczycy s? mi?dzy innymi brak apetytu lub przeciwstawnie wilczy g?ód, zaburzenia trawienne, bóle g?owy oraz nudno?ci, odbijanie z ?o??dka, drastyczne chudni?cie.

Tasiemczyc? mo?na skutecznie wyleczy?, o ile leczenie zostanie przeprowadzone do ko?ca. Pacjentowi zazwyczaj podaje si? ?rodki farmakologiczne jak na przyk?ad Niklozamid lub Prazykwantel. Zaleca si? równie? w przed dzie? leczenia jedynie spo?ywa? p?yny i powstrzyma? si? od jedzenia. michael kors handtasche sale