Kupuj?c ubrania czy kosmetyki cz?sto pod?wiadomie i zupe?nie automatycznie wybieramy to, co do nas najbardziej pasuje. Jednak analiza takich cech naszego wygl?du jak kolor oczu, cera oraz kolor w?osów mo?e pomóc w okre?leniu, jakim jest si? typem urody i co wi?cej, co zgodnie z danym typem b?dzie dla nas najbardziej odpowiednie. Podzia? typów urody na pory roku zapocz?tkowa? w latach 20-tych XX wieku pochodz?cy ze Szwajcarii malarz Johannes Itten i zgodnie z tym podzia?em wyró?niamy: wiosn?, lato, jesie? oraz zim?.

Wiosna kojarzy si? z pierwszymi ciep?ymi nocami i taki te? jest ten typ urody. Panie wpisuj?ce si? w typ wiosny najcz??ciej s? posiadaczkami naturalnego, ciep?ego blond wpadaj?cego w z?oty odcie?, rzadziej jest ciemny blond lub jasny ciep?y br?z. Oczy wiosny zwykle s? zielone, cz?sto z domieszk? br?zu lub niebieskie. Wiosna ma blad? cer?, czasami z piegami, ale w ciep?ym, cz?sto brzoskwiniowym odcieniu. Najlepszymi odcieniami dla kobiet z cechami wiosny b?d? ciep?e korale, ?ó?? oraz nasycone ciep?e br?zy. Odpowiednim make-up’ em dla wiosny b?dzie delikatny, który tylko podkre?li urod?. Kolory podk?adu oraz pomadki powinny by? w ciep?ych tonacjach. Oczy dobrze b?d? wygl?da?y w odcieniach zieleni, zgaszonego ró?u i z?ota.

Panie z cechami lata najcz??ciej maj? w?osy w kolorze jasnego blond lub ciemnego br?zu, cz?sto tak?e popielate. Cera kobiet o tym typie urody jest jasna, szybko si? jednak opala, cho? pocz?tkowa skóra jest zaczerwieniona. Ma tez tendencj? do wyst?powania piegów. Oczy najcz??ciej s? koloru niebieskiego lub szaro-niebieskiego, mog? te? by? niebiesko-zielone, rzadziej jasnobr?zowe. Kobieta o tym typie urody najlepiej b?dzie wygl?da?a w pastelach, a tak?e w przygaszonych odcieniach czerwieni. Powinna natomiast unika? bieli, pomara?czowego i z?otego. W makija?u najlepiej sprawdz? si? chodne barwy, takie jak ?liwka, szaro?ci i czerwie?.

Kolejnym typem urody jest jesie?. Panie o tym typie urody najcz??ciej s? posiadaczkami w?osów w odcieniu, czekoladowym, kasztanowym i oczywi?cie rudym, zdarzaj? si? tak?e, cho? rzadziej w?osy kolorze ciep?ego blond. Cera jest zwykle jasna, w kolorze ko?ci s?oniowej lub brzoskwiniowym odcieniu, ze sk?onno?ci? do podra?nie?, wra?liwa na s?o?ce. Cz?sto tak?e usiana jest piegami. Pani jesie? mo?e mie? oczy w kolorze zielonym, szarym oraz niebiesko-szarym, najcz??ciej jednak s? one w odcieniach br?zu: piwne, orzechowe, bursztynowe. Idealne kolory dla tego typu urody to intensywne, ciep?e odcienie br?zu, zieleni-oliwkowy i khaki oraz stonowane czerwienie. Idealnym makija?em dla jesieni b?dzie delikatny, nastawiony na piel?gnacj? delikatnej skóry make- up, z u?yciem ciep?ych barw.

Ostatnim typem urody jest zima. W?osy kobiet o cechach tego typu s? ciemne i najcz??ciej kruczoczarne. Cera jest w ch?odnym jasnym odcieniu, prawie bia?a. Co jest charakterystyczne oczy kobiet o tym typie urody maj? ciemn? opraw?, mog? by? we wszystkich odcieniach. Pani zima mo?e pozwoli? sobie na mocniejszy makija?. Najlepiej b?dzie wygl?da? w wyrazistych, mocnych oraz zimnych kolorach zw?aszcza w czerni i bieli, a tak?e butelkowej zieleni i soczystej czerwieni.

nike air max günstig