Urazy ko?czyn to najogólniej ujmuj?c mechaniczne uszkodzenie aparatu ruchu-ko?czyn górnych, czyli r?k lub ko?czyn dolnych- nóg, przy czym uraz te mog? dotyczy? zarówno ko?ci jaki i stawów tych?e ko?czyn. Naj?agodniejszym urazem jest tak zwane zwichni?cie, najci??szym za? z?amanie lub p?kni?cie ko?ci. Za?amanie to ca?kowite przerwanie ci?g?o?ci ko?ci.

Z?amania mo?na podzieli? wed?ug trzech kategorii: ze wzgl?du na mechanizm urazu, ze wzgl?du na przebieg linii z?amania ko?ci oraz szczególne odmiany z?ama?, do których nale?? mi?dzy innymi z?amania patologiczne, z?amania otwarte oraz z?amania zaklinowane.  Z?amaniu ko?ci cz?sto towarzysz? takie objawy jak patologiczna ruchomo?? ko?ci, nieprawid?owe u?o?enie ko?ci, mo?e tak?e wyst?powa? trzeszczenie od?amów ko?ci.  Powy?szym objawom bardzo cz?sto tak?e towarzysz? obrz?ki, ból o du?ym nasileniu oraz krwiaki. Zwichni?cie, jest urazem mechanicznym w obr?bie stawu, podczas którego dochodzi do chwilowej lub sta?ej  utraty kontaktu powierzchni stawowych, przemieszczenia ko?ci w stawie lub ca?kowitego wyj?cia ko?ci ze stawu. Zwichni?ciu cz?sto towarzyszy uszkodzenie wewn?trznych struktur stawu takich jak wi?zad?a czy ??kotki, a tak?e naci?gni?cie lub ca?kowite rozerwanie torebki stawowej. Zwichni?ciom najcz??ciej ulegaj? stawy kolanowe, biodrowy, stawy palców oraz ramienia.

Objawami s?: ból zarówno przy ruchu jak i w spoczynku, obrz?k i opuchni?cie stawu, zasinienie oraz patologiczny, zwi?kszony zakres ruchu w stawie. Skr?cenie stawu natomiast polega na przekroczeniu naturalnego zakresu ruchu w stawie. W zale?no?ci od uszkodzenia, skr?cenia dzieli si? wed?ug czterostopniowej skali. I stopie? obejmuje naci?gni?cie torebki i wi?zade?. Drugi stopie? obejmuje tak?e rozerwanie torebki stawowej. Skr?cenie trzeciego stopnia polega na rozerwaniu torebki stawowej oraz wi?zade?, natomiast skr?cenie czwartego stopnia obejmuje rozerwanie wi?zade? wraz z fragmentami kostnymi. Objawami skr?cenia s?: ostry dominuj?cy ból oraz znacznie ograniczona ruchomo?? stawu, obrz?k stawu oraz krwiak w obszarze rozerwanej torebki siwawej, a tak?e wysi?k ?ródstawowy. michaeltaschen