Wysi?kowe zapalenie stawu kolanowego, powszechnie znane jako tak zwana woda w kolanie jest przypad?o?ci? powoduj?c? du?y dyskomfort oraz problemy z poruszaniem si?.

Sk?d si? bierze?

Staw kolanowy jest jednym z najwi?kszym stawów w ludzkim organizmie, a przy tym jest najbardziej nara?ony na kontuzje  i urazy. Staw kolanowy utworzony jest z wi?zade?, ??kotek oraz elementów kostnych, otoczony torebk? stawow?, w której znajduje si? ma? stawowa, maj?ca na celu zmniejszenie tarcia w stawie. Gdy na przyk?ad w skutek urazu lub stanu zapalnego b?ona maziowa zostaje podra?niona, nast?puje nadmierne wytwarzanie p?ynu, a w konsekwencji czego do wysi?kowego zapalenia stawu kolanowego. Nale?y mie? na uwadze, ?e zbieranie si? p?ynu w stawach mo?e by? objawem takich schorze? jak zapalenie ko?ci lub stawów, torbiele, nowotwór oraz dna moczanowa.

Typowymi jednak objawami dla wysi?kowego zapalenia stawów jest obrz?k wokó? stawu kolanowego, w wyniku w?a?nie zebrania si? wody, któremu cz?sto towarzyszy podwy?szona ciep?ota, ból kolana o ró?nym stopniu nat??enia, nasilaj?cym si? g?ównie podczas poruszania si?, a s?abn?cym podczas spoczynku.

Cz?sto bólowi towarzyszy sztywno??, uniemo?liwiaj?ca zginanie  oraz prostowanie nogi. Bardzo cz?sto wraz z obrz?kiem pojawiaj? si? równie? siniaki. Aby zdiagnozowa? przypad?o??, najcz??ciej wykonuje si? RTG i rezonans kolana, równie? po to, aby wykluczy? inne ewentualne urazy na przyk?ad zwichni?cie, czy te? z?amanie. Gdy jest ju? postawiona w?a?ciwa diagnoza, lekarz usuwa nadmiar zebranego p?ynu ze stawu, wykonuj?c tak zwan? punkcj? kolana. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i polega na wprowadzeniu ig?y w odpowiednie miejsce stawu i odci?ga p?yn przy pomocy strzykawki.

Dora?nie, zanim udamy si? do lekarza, nale?y przede wszystkim odci??y? kolano oraz u?o?y? nog? tak, aby kolano znajdowa?a si? powy?ej biodra. Mo?emy tak?e zastosowa? zimne ok?ady w celu zredukowania obrz?ku oraz z?agodzenia bólu lub z octu, a je?li pojawi?o si? zasinienie mo?na zastosowa? ma?? z arnik?. canada goose parka damen