Ka?dy z nas jako dziecko cho? raz mia? tak zwane zajady? Czym s? i sk?d si? bior?? Zajady s? niczym innym jak stanem zapalnym k?cików ust, zwane niekiedy równie? k?towym zapaleniem warg. Charakterystyczne dla zajadów jest to, ?e nie rozprzestrzeniaj? si? one na inne cz??ci cia?a,  a dotykaj? tylko i wy??cznie k?cików ust.

Przebieg tej przypad?o?ci obejmuje dwa etapy. Pocz?tkowo nast?puje p?kni?cie przesuszonej skóry w k?cikach ust, a nast?pnie pojawiaj? si? drobne b?ble wype?nione p?ynem surowiczym. B?belki p?kaj? po kilku dniach, tworz?c  trudno goj?c? si?, cz?sto p?kaj?ce rany w postaci nad?erek. Przyczyn powstania zajadów jest wiele. Powoduj? je przede wszystkim grzyby oraz bakterie, poniewa? k?ciki ust s? idealnym dla nich siedliskiem, przez co bardzo ?atwo o infekcj?, przy czym czynnikiem dodatkowo sprzyjaj?cym jest leczenie antybiotykiem, które jak wiadomo wyja?awiaj? nasz organizm, niszcz? mikroflor? bakteryjn? w jelitach.

Kolejn? przyczyn? powstawania zajadów mog? by? niedobory witamin, g?ownie witaminy B oraz witaminy A, które to odpowiadaj? za prawid?owe funkcjonowanie mi?dzy innymi b?on ?luzowych, w zwi?zku z tym ich niedobór mo?e by? przyczyn? powstawania licznych stanów zapalnych. Zajady mog? by?, ale oczywi?cie nie musz? pierwszym objawem przy zachorowaniu na cukrzyc? typy pierwszego. W tym przypadku p?kni?cia w k?cikach ust towarzysz? suchej oraz szorstkiej skórze na ca?ej powierzchni cia?a, co jest wynikiem odwodnionego organizmu.

Co ciekawe, zajady mog? by? tak?e rezultatem, czy te? reakcj? alergiczn? na nikiel, który mo?e wyst?powa? na przyk?ad w sztu?cach czy naczyniach do gotowania. Kolejn? przyczyn? mo?e by? brak b?d? niedostateczna higiena jamy ustnej. Wa?ne jest, aby wymienia? szczoteczk? do z?bów najwy?ej co trzy miesi?ce, a tak?e my? j? po ka?dym u?yciu, aby nie pozostawa?y na niej resztki jedzenia stanowi?c tym samym siedlisko bakterii.

Id?c dalej, zajady mog? tak?e powstawa? w  wyniku tak zwanych z?ych nawyków to jest na przyk?ad poprzez wk?adanie brudnych rzeczy lub r?k do buzi, u?ywanie czyjej? szczoteczki lub jedzenie  tymi samymi sztu?cami.

  michael kors tasche jet set