Zapalenie p?cherza jest przypad?o?ci? jest uznawane pojawiaj?c? si? cz?sto oraz za typowo kobiec? przypad?o??. Wynika to mi?dzy innymi z anatomicznej budowy cia?a kobiety. Zapalenia p?cherza jest z pozoru niegro?ne, jednak lekcewa?one mo?e prowadzi? do nawracaj?cych stanów zapalnych nerek lub narz?dów rodnych. Ponadto mo?e bardzo uprzykrzy? codzienne funkcjonowanie.

Przyczynami zapalenia p?cherza drobnoustroje, a za wi?kszo?? infekcji odpowiedzialna jest tak zwana pa?eczka okr??nicy, której naturalne ?rodowisko jest w uk?adzie pokarmowym. Gdy z niego  przedostanie si? ona na skór?, bardzo szybko w?druje do uk?adu moczowego, gdzie poprzez cewk? moczow? dostaje si? do p?cherza i tam przywiera do jego ?cian powoduj?c zapalenie. O infekcje nie trudno zatem latem, gdy kobiety przezi?biaj? p?cherz, siedz? w mokrym kostiumie k?pielowym,  siedz? na zimnych powierzchniach,. Infekcja mo?e si? tak?e rozwin??, gdy kobieta cz?sto nosi zbyt obcis?e spodnie oraz bielizn? ze sztucznych tkanin. Infekcjom sprzyja tak?e niew?a?ciwa higiena oraz korzystanie z publicznych toalet. Charakterystycznymi objawami s? uczucie sw?dzenia i pieczenia przy oddawaniu moczu, a nast?pnie konieczno?? jego cz?stego oddawania, przy niewielkich ilo?ciach.

Zapalenie p?cherza mo?na leczy? domowymi sposobami na przyk?ad poprzez przyjmowanie du?ej ilo?ci p?ynów, aby mo?liwie jak najszybciej wyp?uka? bakterie z organizmu. Zaleca si? wypijanie co najmniej trzech litrów wony mineralnej niegazowanej dziennie. Dobrze jest tak?e spo?ywa? napary z zió?- gotowych mieszanek dost?pnych w aptekach lub samodzielnie przygotowanych naparów z mniszka, pokrzywy oraz bratka. Maj? one dzia?anie moczop?dne i ?agodz?ce objawy infekcji. Podczas kuracji dobrze jest tak?e si? wygrza? oraz robi? tak zwane parówki z ziela rumianku, naw?oci, krwawnika oraz sza?wii przez oko?o pi?tna?cie minut- temperatura poprawia ukrwienie b?on ?luzowych przy?pieszaj?c leczenie. Dobrze jest tak?e na czas kuracji zaniecha? kontaktów p?ciowych. michael kors tasche jet set