Select Page

Kategoria: Zdrowie

Przyczyny wad słuchu

Ludzki narz?d odpowiedzialny za s?yszenie podobnie jak wzrok ulega zu?ywaniu. Co wi?cej, szacuje si?, ?e pogorszenie s?uchu dotyczy ogó?u ludzko?ci i pogarsza si? z roku na rok. S?uch zaczyna si? starze? oko?o trzydziestego lub czterdziestego roku ?ycia. W tedy przestajemy s?ysze? przede wszystkim wysokie tony, o wy?szej cz?stotliwo?ci, a nast?pnie ni?sze, w konsekwencji zaczynaj?c mie? problem ze zrozumieniem mowy. Oczywi?cie jest to wszystko sprawa bardzo indywidualna- u jednych problemy ze s?uchem pojawi? si? stosunkowo szybko, a u innych du?o pó?niej. Zale?y to w du?ej mierze do tego czy byli?my nara?eni na du?y ha?as. Nawet bardzo m?ode  osoby mog? mie?...

Read More

Olej kokosowy

Natura ofiaruje nam wiele dobrodziejstw to jest wiele produktów ro?linnych, które maj? zbawienny wp?yw na nasze zdrowie. Olej kokosowy ma niew?tpliwie wiele walorów, zarówno smakowych jak i zapachowych, a tak?e wiele zastosowa?. Mo?na go stosowa? zarówno w kuchni, piel?gnacji, a nawet w celach leczniczych. Ca?y sk?ad oleju kokosowego sprawia, ?e jest on istn? bomb? witaminow? oraz naturalnym sprzymierze?cem naszego organizmu. Olej kokosowy jest nie zast?piony w walce z nadwag?. Jest to dobra informacja zw?aszcza dla osób z insulinoodporno?ci?. Olej pomaga pozby? si? t?uszczu odk?adaj?cego si? w okolicach brzucha i po?ladków-wed?ug bada? wystarczy spo?ywa? oko?o 30 mililitrów dziennie, aby dostrzec...

Read More

Zrzeszotnienie kości

Osteoporoza, inaczej zwana zrzeszotnieniem ko?ci jest przypad?o?ci? polegaj?c? na patologicznym zmniejszeniem lub zanikaniem tanki kostnej, w odniesieniu do wieku, p?ci oraz rasy cz?owieka, w konsekwencji czego schorzenie to prowadzi do zwi?kszenia podatno?ci ludzkiego szkieletu na z?amania i wszelkiego rodzaju urazy ko?ci. Osteoporoza zosta?a uznana przez World Health Organization (WHO)- ?wiatow? Organizacj? Zdrowia za chorob? cywilizacyjn? i cho? mo?e ona dotkn?? zarówno kobiet, jak i m??czyzn, to jednak znacznie cz??ciej wyst?puje u kobiet. Liczba zachorowa? znacz?co  wzrasta zw?aszcza po 60 roku ?ycia.  Wyró?nia si? kilka rodzajów rozrzedzenia ko?ci. Pierwszym rodzajem jest osteoporoza pojawiaj?ca si? w pi?tej lub szóstej dekadzie ?ycia...

Read More

Przyczyny i objawy niedokrwistości

Anemia powszechnie kojarzona jest osobami bardzo szczup?ymi, o wiotkiej budowie oraz bardzo bladej skórze. Jest jednak wiele rodzajów anemii, mo?na j? szybko wyleczy?. Nie nale?y jej bagatelizowa?, gdy? cz?sto stanowi objaw innych chorób, w tym tak?e tych niebezpiecznych. Niedokrwisto??, bo tak w?a?ciwie nazywa si? schorzenie potocznie zwane anemi? to stan patologiczny. Patologiczny, poniewa? dochodzi w nim do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek oraz poziomu hemoglobiny we krwi, a tak?e wska?nika zwanego hematokrytem. O wyst?pieniu anemii mo?emy mówi?, je?eli warto?ci wymienionych sk?adników krwi spadn? o wi?cej ni? dwa od normy. Objawy anemii zale?? przede wszystkim or jej rodzaju. Jest jednak istnieje...

Read More

Ból kręgosłupa

O kr?gos?up nale?y wyj?tkowo dba?. Mamy w ko?cu jeden przez ca?e ?ycie i jest on nieustannie eksploatowany, przez dwadzie?cia cztery godziny na dob?. W dzisiejszych czasach ból kr?gos?upa dotyka co raz cz??ciej osób m?odych i przestaje by? dolegliwo?ci? typow? dla osób w podesz?ym wieku. Badania pokazuj?, ?e na ró?nego rodzaju bóle kr?gos?upa cierpi oko?o osiemdziesi?t procent ludzi. Przyczyn powstawania bólu kr?gos?upa mo?e by? bardzo  wiele. Mo?e on wynika? z powsta?ych niezale?nie do naszej woli schorze?, ale bardzo cz?sto niestety powodowany jest tak?e z naszej winy i zaniedba?. Niestety, nie  pami?tamy o zachowaniu prawid?owej postawy czy to poruszaj?c si?, czy...

Read More