Select Page

Kategoria: Zdrowie

Czy można zrezygnować z drogeryjnej chemii w domu i podczas pielęgnacji?

Wi?kszo?? z nas przyzwyczajona jest do tzw. drogeryjnej chemii, tj jest kosmetyków, ?rodków pior?cych, sprz?taj?cych czy myj?cych. Najwygodniej jest nam bowiem wybra? si? do sklepu raz w miesi?cu i zaopatrzy? si? w szampony, myd?a, pasty do z?bów, proszki do prania czy produkty do czyszczenia. Ma?o kto jednak wie, ?e z powodzeniem mo?na zast?pi? wi?kszo?? tych produktów ekologicznymi i naturalnymi sk?adnikami, których wi?kszo?? posiadamy w swojej kuchni. Warto zatem pami?ta? o mniej chemicznych alternatywach na przysz?o??. Najdoskonalszym ale i najmniej docenianym produktem, sprawdzaj?cym si? genialnie podczas sprz?tania jest ocet. Produkt ten jest niezast?piony w wywabianiu plam, czyszczeniu mocno zabrudzonych powierzchni,...

Read More

Próchnica zębów-zapobieganie i leczenie

Szacuje si?, ?e mo?e mie? j? nawet dziewi??dziesi?t pi?? procent doros?ych., a co wi?cej, ma j? tak?e ponad po?owa kilkuletnich dzieci. Na szcz??cie, próchnicy mo?na zapobiega? oraz skutecznie j? leczy?. Próchnica jest procesem chorobowym i polega na demineralizacji z?ba lub z?bów, który w konsekwencji prowadzi do rozpadu tak zwanej struktury z?ba. Naturalnym stanem rzeczy jest, ?e w jamie ustnej znajduj? si? bakterie, przy czy wi?kszo?? z nich nie jest dla cz?owieka szkodliwa. Istnieje rodzaj bakterii, wp?ywaj?cy na stan uz?bienia cz?owieka i powoduj?cy w?a?nie próchnic?, a mianowicie bakterie z gatunku Streptococcus mutans. To bakterie, które rozk?adaj?c cukry, produkuj? one kwasy...

Read More

Przeciwutleniacze

Dla znacznej wi?kszo?ci osób siebie jest bardzo wa?ne, przy czym g?ównie nacisk k?adzie si? na mo?liwie jak najd?u?szym zatrzymaniu up?ywaj?cego czasu oraz starzenia si?. Poza suplementacj? oraz u?ywaniem kosmetyków warto do swojej diety w??czy? produkty, które s? bogate w naturalne przeciwutleniacze. Antyoksydanty, bo tak si? inaczej nazywaj?, maj? na celu neutralizowanie nadmiernej ilo?ci wolnych rodników, przez co chroni? organizm przed ró?nego rodzaju chorobami. Najpopularniejszym i znanym przeciwutleniaczem jest witamina C. Bogata w witamin? C dieta, znacznie mniejsza ryzyko wyst?pienia chorób nowotworowych oraz chorób serca. Ponadto ma ona ochronny wp?yw na lipidy. To dzi?ki witaminie C nie utleniaj? si?, przez...

Read More

Skąd się bierze ból stawów?

Jest wiele przyczyn bólu stawów. Mog? one wynika? zarówno poprzez oddzia?ywanie czynników zewn?trznych, jak i czynników wewn?trznych, maj?cych swoje ?ród?o w organizmie cz?owieka. Ból stawów jest bardzo uporczyw? dolegliwo?ci?, mog?c? utrudnia? codzienne funkcjonowanie. W zale?no?ci od przyczyny mo?e on nasila? si? rano, op odpoczynku nocnym, po zbyt d?ugim stanie spoczynku lub tez po bardzo intensywnej aktywno?ci fizycznej. Najbardziej powszechn? przyczyna bólu w obr?bie stawu jest choroba zwyrodnieniowa stawów, która pojawia si? w wyniku zu?ycia struktur stawu- czyli wyeksploatowaniu stawu. Charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej jest nasilenie bólu po d?ugotrwa?ym wysi?ku. Najcz??ciej dotyka ona du?ych stawów takich jak stawy biodrowe, kolanowe...

Read More

Spastyczność

Spastyczno?? to przypad?o?? szczególnie utrudniaj?ca zwyk?e funkcjonowanie cierpi?cych na ni? osób. Nazwa przypad?o?ci pochodzi od greckiego s?owa spasticas, co w dos?ownym t?umaczeniu oznacza wci?ganie, poci?ganie. Jest wiele przyczyn mog?cych w rezultacie powodowa? spastyczno??, czyli najogólniej mówi?c bezwarunkowe, nadmierne napi?cie mi??ni, którym towarzyszy opór podczas próby wykonywania ruchów biernych zaj?tymi patologi? mi??niami. Cho? w rezultacie spastyczno?? przejawia si? obr?bie mi??ni, to jest ona wynikiem uszkodze? w obr?bie uk?adu nerwowego, a dok?adniej elementów uk?adu odpowiedzialnych za kontrolowanie czynno?ci ruchowych, czyli uszkodze? w obszarze kory mózgowej, drogi korowo- rdzeniowe czy te? samego rdzenia kr?gowego. Uszkodzenia tych obszarów skutkuj? zaburzeniem równowagi pomi?dzy bod?cami, przy...

Read More