Co to jest stres i jak z nim walczyć?

Stres jest negatywnym odczuciem, które towarzyszy cz?owiekowi od zawsze. ?ycie w ci?g?ym stresie przestaje by? czym? wyj?tkowym. Staje si? norm?. Niestety wyniki bada? epidemiologicznych prowadzonych przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO) s? niepokoj?ce i wskazuj?, ?e szybkie tempo ?ycia, cywilizacja przemys?owa, du?a g?sto?? zaludnienia, rywalizacja i towarzysz?cy temu wszystkiemu stres zwi?kszaj? prawdopodobie?stwo zachorowania na choroby nowotworowe, wrzodowe czy uk?adu kr??enia. W XXI wieku stres towarzyszy nam na okr?g?o. S? osoby, na które stres dzia?a motywuj?co. Staje si? si?? nap?dow? i motywacj? do efektywniejszego dzia?ania. W wi?kszo?ci przypadków stres oddzia?uje na nas negatywnie. Parali?uje nasze dzia?anie i powoduje, ?e podejmujmy nieracjonalne...

Read More