Istnieje wiele chorób zawodowych, a tak?e wiele niebezpiecze?stw zwi?zanych z wykonywaniem danego zawodu. Okazuje si?, ?e nawet pozornie „bezpieczna” praca przy komputerze niesie za sob? pewne schorzenia wynikaj?ce mi?dzy innymi z d?ugotrwa?ego przebywania przed komputerem. Do takich schorze? zalicza si? tak zwany zespó? cie?ni nadgarstka. Jest to przypad?o?? polegaj?ca na zaburzeniu funkcji nerwu po?rodkowego,  które powsta?o w nast?pstwie przewlek?ego ucisku. 

W znacznej wi?kszo?ci przypadków, bo a? w dziewi??dziesi?ciu procentach zespó? cie?ni nadgarstka ma charakter idiopatyczny, co oznacza, ?e przyczyny wyst?powania ZCN nie s? znane. Bardzo cz?sto wskutek zmian zapalnych, obrz?ku oraz pogrubienia pochewek pokrywaj?cych ?ci?gna oraz przerostu wi?zad?a poprzecznego w kanale nadgarstka robi si? najzwyczajniej za ciasno, co powoduje ucisk na nerw po?rodkowy. Zespó? cie?ni nadgarstka mo?e wyst?pi? w sprzyjaj?cych rozwojowi choroby warunkach, to jest przy przeci??aniu r?ki spowodowanym d?ugotrwa?ym wykonywaniu jednej czynno?ci.

Charakterystycznymi objawami ZCN jest ból oraz towarzysz?ce mu dr?twienie palców, zazwyczaj kciuka, wskazuj?cego i ?rodkowego. Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e dr?twienie i ból wybudza ze snu, promieniuj?c cz?sto do przedramienia, a tak?e do barku.

Do zdiagnozowania zespo?u cie?ni nadgarstka zazwyczaj przeprowadza si? testy kliniczne, wywiad z pacjentem, a tak?e wykonuje si? testy sprawno?ci manualnej i czucia w palcach. Przy zespole cie?ni chory nie jest w stanie wykona? pewnych czynno?ci, przy czym pojawiaj? si? dolegliwo?ci podczas utrzymywania r?ki w danej, konkretnej pozycji. Przeprowadza si? tak?e proste testy Tinela, a tak?e test Phalena.

Niekiedy niezb?dna jest elektrimoigrafia, a tak?e ultrasonografiia, w celu uwidocznienia deformacji nerwu oraz pogrubienia wi?zad?a poprzecznego oraz ?ci?gien. Nie nale?y zwleka? z wizyt? u specjalisty, gdy? we wczesnym stadium choroby, mo?na wyleczy? zespó? cie?ni nadgarstka bez konieczno?ci interwencji chirurgicznej. canada goose parka damen