Zez jest przypad?o?ci? powoduj?c? nieprawid?owe widzenie. Zaburzenie to jest spowodowane poprzez nieprawid?owe ustawienie oraz ruchomo?? ga?ek ocznych, poprzez wzmo?one dzia?anie jednej grupy mi??ni  poruszaj?cych okiem w stosunku do oka drugiego lub te? ca?kowitego wy??czenia pracy jednej grupy mi??ni poprzesz uszkodzenie nerwów. Z tego te? powodu widoczne jest niesymetryczne ustawienie oczu. Uciekaj?ce oko stanowi równie? powa?ny defekt estetyczny dla osoby cierpi?cej na zeza.

Zez powoduje przede wszystkim zaburzenie prawid?owego widzenia, sprawiaj?c, ?e chory widzi obraz podwójnie. W konsekwencji zez mo?e prowadzi? do niedowidzenia, a w skrajnych przypadkach do ca?kowitej utraty wzroku. Wyró?ni? mo?na trzy rodzaje zeza: zez towarzysz?cy, zez ukryty oraz zez pora?enny. Najcz??ciej wyst?puj?c? postaci? zeza jest zez towarzysz?cy.

W tym przypadku, o? jednego oka trwale odchyla si? od drugiego, ustawionego na wprost. Zez ten jest spowodowany zaburzeniami si?y poszczególnych mi??ni poruszaj?cych okiem. Ze wzgl?du na to w jak? stron? si? odchyla oko, wyró?nia si? zeza zbie?nego oraz rozbie?nego, ku górze oraz ku do?owi, a tak?e zeza sko?nego. W wyniku nieprawid?owego ustawienia oczu nast?puje dwojenie si? widzianego obrazu. Bardzo powa?nym nast?pstwem zeza jest prawdopodobie?stwo ograniczenia widzenia lub ca?kowita utrata wzroku.

Co istotne, do pewnego wieku zez ma charakter odwracalny. Podstaw? leczenia zeza towarzysz?cego jest szczegó?owe badanie wzroku, wraz z ocen? ostro?ci. Przeprowadza si? równie? testy diagnostyczne,  maj?ce na celu ocen? k?ta zeza, a tak?e zdolno?ci widzenia obuocznego.

Czasami wystarczy dobranie odpowiednich okularów, a je?li to nie pomaga, to stosuje si? t?umienie funkcji oka, które zezuje. W tym celu stosuje si? specjalne przes?ony na oko zdrowe, wraz ze szk?ami korekcyjnymi. Przes?on? nosi si? czasowo, przez sze?? dni w tygodniu, po czym nast?puje jeden dzie? odpoczynku. W ten sposób zmusza si? oko zezuj?ce do pracy. Przynosi to bardzo dobre rezultaty zw?aszcza na wczesnym etapie choroby. michael kors handtasche