Zio?a wracaj? do ?ask. Stosuje si? je w coraz wi?kszej ilo?ci kosmetyków. Zwolennicy u?ywania zió? podkre?laj?, ?e s? one znane od lat i by?y z powodzeniem stosowane przez naszych przodków, kiedy nie znano antybiotyków i w pobli?u nie by?o lekarza.

Zio?a maj? wiele w?a?ciwo?ci. Trzeba wiedzie? jednak jak je stosowa?. W przypadku przezi?bienia w pocz?tkowej fazie nie powinni?my podawa? kwiatu lipy, który jest zio?em zimnym. Kiedy jest nam zimno, ale nie mamy jeszcze gor?czki, najlepiej sprawdzi si? tymianek. W trakcie gor?czki mo?emy pi? mi?t? czy kwiat lipy.

Przed wypiciem naparu z zió? warto pozna? dok?adnie jego dzia?anie. Owoc kopru dzia?a rozkurczowo na mi??nie uk?adu pokarmowego. Li?cie mi?ty, podobnie jak pietruszka, pobudzaj? trawienie i rozgrzewaj?. Podobnie dzia?a korze? mniszka. Przeciwzapalnie powinni?my pi? rumianek, a ?eby si? wzmocni? korze? ?e?-szenia. Na zaburzenia snu i stres zio?olecznictwo proponuje melis?. W?a?ciwo?ci uspokajaj?ce ma równie? bazylia. Moczop?dnie dzia?a dziurawiec. Je?li chcemy schudn?? powinny?my w??czy? do swojej diety nasiona chia.

Na oczyszczenie krwi wp?ynie dobrze sok z pokrzywy. Wzmacnia tak?e nasze w?osy. Jednak zbyt d?ugie picie herbaty z pokrzywy powoduje wyp?ukiwanie magnezu. Niezwykle ciekawym zio?em jest czystek. Ma on w?a?ciwo?ci antyrakowe i antytr?dzikowe. Przeciwdzia?a tak?e starzeniu.

Zio?a zawieraj? zwi?zki zaliczane do glikozydów kumarynowych, które mog? uczula?. Kumaryny nale?y umiej?tnie stosowa?, bo wp?ywaj? na rozrzedzenie krwi. Poza tym zio?a mog? wchodzi? w interakcje z lekami stosowanymi przez nas na co dzie?.

Zanim zaczniemy stosowa? zio?a, nale?y dok?adnie przeczyta? na temat ich w?a?ciwo?ci. Mo?na uda? si? do zielarni albo osób, które od lat je stosuj?. Trzeba jednak si? bada? i korzysta? z pomocy lekarzy. Przyczyny bólu brzucha czy alergii mog? by? ró?ne. Je?li zaczniemy nieodpowiednio stosowa? zio?a, mo?emy sobie bardziej zaszkodzi?. Leki naturalne oparte na wyci?gach z ro?lin leczniczych ?agodz? skutki uboczne stosowanych przez nas leków syntetycznych, pod jednym niezwykle wa?nym warunkiem, ?e s? odpowiednio dobrane.

  air max damen